English • На русском

ВПЛИВ ПОМІРНОГО ХОЛОДОВОГО СТРЕСУ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ КЛІТИН ІМУННОЇ СИСТЕМИ, INFLUENCE OF A MODERATE COLD STRESS ON REDISTRIBUTION OF IMMUNE SYSTEM CELLS | Я.-М. О. Семенова, Ya.-M. O. Semenova | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2019

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2019 стор. 33 - 42

Назад

УДК: 616-089.843:612.419-018.4

Я.-М. О. СеменоваДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", Київ, Україна

ВПЛИВ ПОМІРНОГО ХОЛОДОВОГО СТРЕСУ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ КЛІТИН ІМУННОЇ СИСТЕМИ

Ya.-M. O. SemenovaState Institute of Genetic and Regenerative Medicine National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

INFLUENCE OF A MODERATE COLD STRESS ON REDISTRIBUTION OF IMMUNE SYSTEM CELLS

Актуальність. Робота присвячена вивченню перерозподілу клітин імунної системи при помірному холодовоу стресі, що має теоретичне і практичне значення.
Мета дослідження: вивчення впливу одноразового відтворення помірного холодового стресу на перерозподіл клітин в межах імунної системи.
Дизайн. Експерименти проведено на самцях мишей лінії С57BL віком 6-8 тижнів і масою 18-20 г. Гострий холодовий стрес індукували витримуванням мишей при +4°С протягом 15 хв. Через 4 та 24 год досліджували показники кісткового мозку, тимуса і селезінки, фази клітинного циклу і активність апоптозу, а також гематологічні показники, включаючи лейкоцитарну формулу і вміст ретикулоцітів у крові.
Результати. Короткочасний помірний холодовий стрес характеризується розвитком через 24 год лейкоцитозу, ретикулоцитопенії, вираженим зменшенням клітинних показників в кістковому мозку, тимусі і селезінці, суттєвим зниженням кількості тимоцитів у S і G2-M+S фазах і значним збільшенням кількості тимоцитів і спленоцитів в апоптозі, що можна розцінювати як інтенсивний клітинний стресовий перерозподіл.
Висновки. У розвитку холодового стресу приймає участь кістковомозкова клітинна мобілізація, міграція лімфоцитів і гранулоцитів із тимуса і селезінки, пригнічення проліферативної активності і підвищення апоптозу клітин тимуса і селезінки, що свідчить про сполучення при холодовому стресі катаболічних і регуляторних процесів в органах імунної системи. Отримані дані про особливості холодової стресової реакції можуть бути використані на шляхах пошуку нових методів корекції, небажаних для функціонування імунної системи стресових ефектів.

Relevance. The work is devoted to the study of the immune system cells redistribution with moderate cold stress, which is of theoretical and practical importance.
Objective: to study the effect of one-time reproduction of moderate cold stress on the redistribution of cells within the immune system.
Design. The experiments were conducted on male C57BL mice aged 6-8 weeks and weighing 18-20 g. Acute cold stress was induced by exposure of mice at + 4 ° C for 15 min. After 4 and 24 hours, indicators of bone marrow, thymus and spleen, cell cycle phases and apoptosis activity, as well as hematological parameters, including leukocyte formula and reticulocyte content in the blood, were examined.
Results. Short-term moderate cold stress is characterized by the development of leukocytosis after 24 hours, reticulocytopenia, a pronounced decrease in cellular parameters in the bone marrow, thymus and spleen, a significant decrease in the number of thymocytes in the S and G2-M+ phases and a significant increase in the number of thymocytes and splenocytes in apoptosis, which can be considered intense cellular stress redistribution.
Conclusion. The development of cold stress involves bone marrow cell mobilization, migration of lymphocytes and granulocytes from the thymus and spleen, inhibition of proliferative activity and increased apoptosis of the thymus and spleen cells, indicating a combination of catabolic and regulatory processes in the immune system organs during cold stress.
The obtained data on the features of the cold stress response can be used in the search for new methods for correcting the stress effects undesirable for the functioning of the immune system.

№ 1, 2019 стор. 33 - 42


Переглянути у форматі pdf

Я.-М. О. Семенова
ВПЛИВ ПОМІРНОГО ХОЛОДОВОГО СТРЕСУ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ КЛІТИН ІМУННОЇ СИСТЕМИ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”