English • На русском

СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПІЇ КОМОРБІДНИХ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПРОГРАМІ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ, PSYCHOTHERAPY SYSTEM FOR COMORBID PSYCHOPATHOLOGICAL DISASTERS IN PERSONS UNDERGOING SUBSTITUTION MAINTENANCE THERAPY | А. Д. Городокін, А. Gorodokin | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2019

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2019 стор. 18 - 24

Назад

УДК: 616.89-008-092:159.91]-02:616-085.214.24]-047.58

А. Д. ГородокінЗапорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПІЇ КОМОРБІДНИХ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПРОГРАМІ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

А. GorodokinZaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhya, Ukraine

PSYCHOTHERAPY SYSTEM FOR COMORBID PSYCHOPATHOLOGICAL DISASTERS IN PERSONS UNDERGOING SUBSTITUTION MAINTENANCE THERAPY

Актуальність. Організація програм ЗПТ передбачає обстеження та медико-психологічну підтримку залежних осіб, між тим ефективність виявлення та лікування психопатологічних порушень непсихотичного рівня не є ефективним в даного контингенту.
Мета: формування системи психотерапії психопатологічних порушень непсихотичного рівня в осіб, які перебувають на програм ЗПТ.
Матеріали та методи: Дослідження проведено у проспективному дизайні у періоді 2016-2019 років. На базі КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» м.Запоріжжя, проведено обстеження 100 осіб з діагнозом «Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням опіоїдів, синдром залежності», які перебувають на програмі замісної підтримуючої терапії, код діагнозу за МКХ-10: F11.22. У дослідженні використано анамнестичний, клініко-психопатологічний та психодіагностичний методи.
Результати дослідження. За даними аналізу предикторів формування психопатологічних порушень непсихотичного рівня в осіб, які перебувають на програмі ЗПТ було виявлено 5 їх груп: екзогенні, органічні, соматогенні, психогенні та персонологічні. З урахуванням даних неструктурованого психодіагностичного інтерв’ю, сформовано систему психотерапії, орієнтовану на зниження інтенсивності впливу вказаних груп предикторів на формування психопатологічних порушень непсихотичного рівня, яка включає методи психотерапії (ПТ) та психологічної корекції (ПК).
Висновки. Психотерапевтичні інтервенції в розробленій системі складаються з комбінацій когнітивно-поведінкових методів (навчання, тренування), методів раціональної терапії (пояснення, розширення компетенції), сугестивних методів (переконання), сімейних та групових методів. Методи психологічної корекції є компліментариними до методів психотерапії та включать: психооствіту, мотиваційне інтерв’ю, аутогенне тренування, групові комунікативні та підтримувальні сесії.

Relevance. The organization of substitution maintenance therapy (SMT) programs involves the examination and psychological support of residents, yet the effectiveness of the detection and treatment of psychopathological violations of the non-psychotic level is not effective in this contingent.
Aim: to form a system of psychotherapy for non-psychotic psychopathological disorders in people who undergoing SMT programs.
Materials and methods: The study was conducted in a prospective design in the period 2016-2019. On the basis of "Regional Clinical Narcological Dispensary" Zaporizhzhya, 100 people were diagnosed with "Mental and behavioral disorders caused by the use of opioids, dependence syndrome" located in the SMT program (ICD-10: F11.22). The study used anamnestic, clinical-psychopathological and psychodiagnostic methods.
Study results. According to the analysis of non-psychotic psychopathological disorders predictors, persons undergoing SMT, 5 predictor groups were identified: exogenous, organic, somatogenic, psychogenic and personological. Taking into account the data of unstructured psychodiagnostic interviews, the system of psychotherapy aiming the intensity reducing of these predictor groups includes was developed. It includes methods of psychotherapy and psychological correction.
Conclusions. Psychotherapeutic interventions in the developed system consist of combinations of cognitive-behavioral methods (training, training), methods of rational therapy (explanation, expansion of competence), suggestive methods, family and group methods. Methods of psychological correction are complementary to methods of psychotherapy and include: psychoeducation, motivational interviews, autogenous training, group communication and support sessions.

№ 1, 2019 стор. 18 - 24


Переглянути у форматі pdf

А. Д. Городокін
СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПІЇ КОМОРБІДНИХ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПРОГРАМІ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”