English • На русском

ПСИХООСВІТНЯ ПРОГРАМА В РЕАБІЛІТАЦІЇ ЧОЛОВІКІВ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ, PSYHO EDUCATION OF REHABILITATION PROGRAM IN MEN WITH EPILEPSY | Г. М. Кожина, A. M. Kozhyna ,О. В. Полякова, A. V. Polyakova ,М. В. Маркова, M. V. Markova | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1-2, 2015

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1-2, 2015 стор. 30 - 36

Назад

УДК: 616.89.02 613.86.70

Г. М. КожинаХарківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, Харків, УкраїнаО. В. ПоляковаХарківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, Харків, УкраїнаМ. В. МарковаХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра сексології та медичної психології, Харків, Україна

ПСИХООСВІТНЯ ПРОГРАМА В РЕАБІЛІТАЦІЇ ЧОЛОВІКІВ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ

A. M. KozhynaKharkov national medical university, department of psychiatry, narcology and medical psychology, Kharkov, UkraineA. V. PolyakovaKharkov national medical university, department of psychiatry, narcology and medical psychology, Kharkov, UkraineM. V. MarkovaKharkov Medical academy of postgraduate education, department of medical sexology and psychology, Kharkov, Ukraine

PSYHO EDUCATION OF REHABILITATION PROGRAM IN MEN WITH EPILEPSY

Базуючись на результатах комплексного обстеження 96 чоловіків хворих на епілепсію, здійснено оцінку ефективності психоосвітніх програм у комплексній реабілітації хворих на епілепсію і розробку оптимальних підходів до їх застосування.
Встановлена висока результативність психоосвіти порівняно з традиційним комплексним лікуванням щодо редукції афективної симптоматики, підвищення рівня соціального функціонування, якості життя у хворих на епілепсію. Доведено доцільність впровадження системи заходів психоосвітньої роботи в комплексному лікуванні та реабілітації хворих на епілепсію, що включає диференційовані психоосвітні програми. На первинному рівні надання медичної допомоги: редукція афективної симптоматики (82,7%), підвищення рівня соціального функціонування (66,2%) та якості життя у хворих на епілепсію (75,1%).
На вторинному рівні: редукція афективної симптоматики (85,6%), підвищення рівня соціального функціонування (68,9%) та якості життя у хворих на епілепсію (88,4%). На третинному рівні: редукція афективної симптоматики (85,7%), підвищення рівня соціального функціонування (72,5%) та якості життя у хворих на епілепсію (92,7%).

Basing upon results of the comprehensive survey of 96 patients suffer-ing from epilepsy, the authors evaluated the psychoeducation programs’ ef-ficiency in the rehabilitation of patients suffering from epilepsy and development of the effective methods of their use. Here is also established a high effectiveness of the psychoeducation comparatively with the tradi-tional complex treatment as for the reduction of affective symptoms, in-crease of social functioning level and life quality of the patients with epilepsy. The reasonability of the implementation of the psychoeducation deal in treatment and rehabilitation of patients with epilepsy is demon-strated. The measures include differentiated psychoeducation programs. While a primary medical care: the reduction of affective symptoms con-tained 82,7%, the increase of a social functioning - 66,2%, and quality of life of the patients’s with epilepsy - 75,1%. While the secondary care the reduc-tion of affective symptoms contained 85,6%, the increase of a social func-tioning - 68.9%, and quality of life of the patients with epilepsy - 88,4%. While the tertiary care, the reduction of affective symptoms contained 85,7%, the increase of a social functioning- 72,5%, and quality of life of the patients with epilepsy - 92,7%.

Основываясь на результатах комплексного обследования 96 мужчин больных эпилепсией, осуществлена оценка эффективности психообразовательных программ в комплексной реабилитации больных эпилепсией и разработка оптимальных подходов к их применению.
Установлена высокая результативность психообразования по сравнению с традиционным комплексным лечением по редукции аф-фективной симптоматики, повышению уровня социального функциони-рования и качества жизни у больных эпилепсией. Доказана целесообразность внедрения системы мер психообразовательной работы в комплексном лечении и реабилитации больных эпилепсией, включающей дифференцированные психообразовательные про-граммы.
Оказана целесообразность оптимизации программы психосоци-альной реабилитации больных эпилепсией путем имплементации ин-тегративной модели психообразовательной работы, которая включает в себя использование различных информационных модулей, препода-вания (мини-лекции), консультирования, коммуникативных тренингов, проблемно-ориентированных дискуссий, тренингов улучшения семей-ных коммуникаций.

№ 1-2, 2015 стор. 30 - 36


Переглянути у форматі pdf

Г. М. Кожина, О. В. Полякова, М. В. Маркова
ПСИХООСВІТНЯ ПРОГРАМА В РЕАБІЛІТАЦІЇ ЧОЛОВІКІВ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”