English • На русском

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ ОНКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ, PSYCHOTHERAPEUTIC CORRETION OF SUICIDAL BEHAVIOR PATIENTS WITH ONCOLOGIC PROFILE, ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | Р. І. Безрук, R. I. Bezruk, Р. И. Безрук | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2018

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2018 стор. 52 - 56

Назад

УДК: 616.895.4-06

Р. І. БезрукХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ ОНКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

R. I. BezrukKharkov Medical Academy of Posgraduate Education, department of psychotherapy

PSYCHOTHERAPEUTIC CORRETION OF SUICIDAL BEHAVIOR PATIENTS WITH ONCOLOGIC PROFILE

Р. И. БезрукХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Мета дослідження - на основі вивчення клініко-психопатологічних особливостей і розладів особистості хворих онкологічного профілю і патопсихологічних механізмів їх формування розробити принципи психотерапевтичної корекції суїцидальної поведінки і зниження суїцидального ризику.
Матеріали і методи. Нами було обстежено з 2013р. по 2018р. і проведено психоте-рапевтичне лікування 104 хворим з онкопатологією у віці 25-55 років (44 чоловікам і 58 жінкам), що проходили лікування в поліклінічному відділенні “Клінічного Онкологічного Диспансеру” Дніпропетровської області. Експериментально-психологічне дослідження включало структуроване діагностичне інтерв’ю пацієнта і наступні шкали тривоги і тривожності Ч.Д. Спілбергера - Ю.Л.Ханіна, шкала депресії Цунга, дослідження акцентуації особистості за методикою Леонгарда - Шмішека, шкала оцінки якості життя ЯЖ- 100.
Результати. В результаті нашого дослідження, відповідно до виявлених особливостей анамнезу життя онкологічного хворого і його сім’ї, мірою вираженості со-матогенних розладів організму, вираженістю психопатологічних порушень, наявністю невротичних розладів проведена психотерапія і психокорекція з ураху-ванням рівня зниження якості життя. Курс психотерапевтичної корекції був спрямований на зниження ризику формування суїциїдальної поведінки.
Висновки. Потрібна комплексна психотерапія депресивних і тривожних розладів у онкологічних хворих у зв’язку з високим суїцидальним ризиком, в психотерапевтичній тактиці необхідно враховувати динаміку розвитку і вираженість суїцидальних думок і тенденцій.

Aim of study - on the basis of study of abnormal clinic- psychopathological features and disorders of personality of patients with oncologic profile and pathopsychological mechanisms of their forming to work out principles of psychotherapeutic correction of suicidal behaviour and decline of suicidal risk.
Materials and methods. We investigate from2013 on 2018 104 oncologic patients in age 25-55 (44 men and 60 women), psychotherapeutic treatment was conducted, passing treatment in the policlinic of «Clinical Oncologic Dispansery» of the Dnepropetrovsk district. Experimental psychological researches had included the structured diagnostic interview of patients and next scales of alarm and anxiety of of Ch. Spilberger – U. Hanin, scale of depression of Tsyng, research of acceptuation of personality on methodology of Leongard -Shmishek, scale of estimation of quality of life of QL- 100.
Results. As a result of our researches in accordance with the features of anamnesis of life of oncologic patient and his family psychotherapy and psychocorrection were conducted, by the degree of expressed of somatogenic violations of organism, expressed of abnormal psychology disorders, by the presence of neurotic disorders and taking into account the level of decline of quality of life. The course of psychotherapy correction was headed for the decline of risk of forming of suicidal behavior.
Conclusions. Complex psychotherapy of the depressed and anxious disorders is needed for oncologic patients, in connec-tion with a high suicidal risk, in psychotherapy tactics it is necessary to take into account the dynamics of development and expressed of suicidal ideas and tendencies.

Цель исследования - на основе изучения клинико-психопатологических особенностей и расстройств личности больных онкологического профиля и патопсихологических механизмов их формирования разработать принципы психотерапевтической коррекции суицидального поведения и снижения суици-дального риска.
Материалы и методы. Нами было обследовано с 2013г. по 2018г. и проведено психотерапевтическое лечение 104 больным с онкопатологией в возрасте 25-55 лет (44 мужчинам и 60 женщинам), проходивших лечение в поликлиническом отделении «Клинического Онкологического Диспансера» Днепропетровской области. Экспериментально-психологическое исследование включало структурированное диагностическое интервью пациента и следующие шкалы тревоги и тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, шкала депрессии Цунга, исследование акцентуации личности по методике Леонгарда – Шмишека, шкала оценки качества жизни ЯЖ-100.
Результаты. В результате нашего исследования, в соответствии с особенностями анамнеза жизни онкологического больного и его семьи, степенью выраженности соматогенных нарушений организма, выраженностью психопатологических расстройств, наличием невротических расстройств, проведена психотерапия и психокоррекция с учетом уровня снижения качества жизни. Курс психотерапевтической коррекции направлялся на снижение риска формирования суицидального поведения.
Выводы. Необходима комплексная психотерапия депрессивных и тревожных расстройств у онкологических больных в связи с высоким суицидальным риском, в психотерапевтической тактике необходимо учитывать динамику развития и выраженность суицидальных мыслей и тенденций.

№ 1, 2018 стор. 52 - 56


Переглянути у форматі pdf

Р. І. Безрук
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРИХ ОНКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”