English • На русском

THE EXPERIENCE OF COMBINED APPLICATION OF PLATELETRICH PLASMA THERAPY AND SHOCKWAVE THERAPY IN TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION OF VASCULAR ORIGIN, ДОСВІД КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АУТОПЛАЗМИ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАРНИМИ ФАКТОРАМИ РОСТУ І УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ СУДИННОГО ГЕНЕЗУ, ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АУТОПЛАЗМЫ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАРНЫМИ ФАКТОРАМИ РОСТА И УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗ | Yu. I. Zasieda, Ю. І. Засєда, Ю. И. Заседа ,R. I. Solomianyi, Р. І. Солом’яний, Р. И. Соломенный ,F. B. Shykhaliiev, Ф. Б. Шихалiєв, Ф. Б. Шыхалиев | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2018

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2018 стор. 5 - 11

Назад

УДК: 616-08::[615.382+615.844] :616.69-008.14

Yu. I. ZasiedaMD, Urologyst, Andrologyst, PhD, Doctor of Science, CMO of Men’s Health Clinic, KievR. I. SolomianyiUrologyst of Men’sHealth Clinic, KievF. B. ShykhaliievUrologyst of Men’sHealth Clinic, Kiev

THE EXPERIENCE OF COMBINED APPLICATION OF PLATELETRICH PLASMA THERAPY AND SHOCKWAVE THERAPY IN TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION OF VASCULAR ORIGIN

Ю. І. Засєдад.мед.н., Головний лікар клініки «Мужское Здоровье»Р. І. Солом’янийлікар-уролог клініки «Мужское Здоровье» м. КиївФ. Б. Шихалiєвлікар-уролог клініки «Мужское Здоровье» м. Київ

ДОСВІД КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АУТОПЛАЗМИ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАРНИМИ ФАКТОРАМИ РОСТУ І УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ СУДИННОГО ГЕНЕЗУ

Ю. И. Заседад.мед.н., Главный врач клиники «Мужское Здоровье»Р. И. Соломенныйврач-уролог клиники «Мужское Здоровье» г. КиевФ. Б. Шыхалиевврач-уролог клиники «Мужское Здоровье» г. Киев

ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АУТОПЛАЗМЫ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАРНЫМИ ФАКТОРАМИ РОСТА И УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗ

In order to compare the clinical effect of platelet rich plasma-therapy and local negative pressure-therapy on the background of pharmacotherapy with Icariin and combined platelet rich plasma-therapy in combination with shock-wave therapy and vacuum device therapy on the background of pharmacotherapy with Icariin in the treatment of erectile dysfunction of arterial and arterial-venous origin, 50 patients of the Men’s Health Clinic (Kiev) were examined with using clinical, laboratory and sonographic methods. Based on the results of the study, the high effectiveness of platelet rich plasma-therapy, shock-wave therapy and vacuum device -therapy and Icariin combinations use in the arterial and arterial-venous erectile dysfunction therapy in comparison with platelet rich plasma-therapy and vacuum device therapy and Icariin. According to our data intracavernosus activation of plate-cells was conducted by shock-wave method in a first time ever.

З метою порівняння клінічного ефекту аутоплазми збагаченої тромбоцитарними факторами росту і терапії локальним негативним тиском на тлі фармакотерапії Ікаріїном і комбінованої терапії аутоплазмою збагаченої тромбоцитарними факторами росту в поєднанні з низькоенергетичною ударно-хвильовою терапією і терапією локальним негативним тиском на тлі фармакотерапії Ікаріїном в лікуванні еректильної дисфункції артеріального і артеріально-венозного генезу, за допомогою клінічного, лабораторного та сонографічного методів дослідження було обстежено 50 хворих клініки «Мужское Здоровье» (м. Київ). За результатами дослідження було підтверджено більшу ефективність застосування комбінацій аутоплазми збагаченої тромбоцитарними факторами росту з низькоенергетичною ударно-хвильовою терапією і локальним негативним тиском та ікаріїном у схемі терапії еректильнї дисфункції артеріального і артеріально-венозного генезу в порівнянні зі схемою терапії аутоплазмою збагаченою тромбоцитарними факторами росту, локальним негативним тиском та Ікаріїном. Вперше, за нашими даними, проведена інтракавернозна активація тромбоцитів методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії.

С целью сравнения клинического эффекта терапии аутоплазмы обогащенной тромбоцитарными факторами роста и терапии локальным отрицательным давлением на фоне фармакотерапии икариином и комбинированной терапии аутоплазмой обогащенной тромбоцитарными факторами роста в сочетании с низкоэнергетической ударно-волновой терапией и терапии локальным отрицательным давлением на фоне фармакотерапии икариином в лечении эректильной дисфункции артериального и артериально-венозного генеза, при помощи клинического, лабораторного и сонографического методов исследования было обследовано 50 больных клиники «Мужское здоровье» (г. Киев). По результатам исследования была подтверждена более высокая эффективность применения комбинаций аутоплазмы обогащенной тромбоцитарными факторами роста, низкоэнергетической ударно-волновой терапии и локальным отрицательным давлением в схеме терапии эректильной дисфункции артериального и артериально-венозного генеза по сравнению с терапией аутоплазмой обогащенной тромбоцитарными факторами роста. Впервые, по нашим данным, проведена интракавернозная активация тромбоцитов методом низкоэнергетической ударно-волновой терапии.

№ 1, 2018 стор. 5 - 11


Переглянути у форматі pdf

Yu. I. Zasieda, R. I. Solomianyi, F. B. Shykhaliiev
THE EXPERIENCE OF COMBINED APPLICATION OF PLATELETRICH PLASMA THERAPY AND SHOCKWAVE THERAPY IN TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION OF VASCULAR ORIGIN


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”