English • На русском

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМ’Ї ПРИ БЕЗПЛІДДІ У ЧОЛОВІКА, CLINICAL MANIFESTATIONS, MECHANISM OF FORMATION AND FAMILY LIFE PSYCHOCORRECTION VIOLATIONS INFERTILITY IN MEN | М. В. Маркова, M. V. Markova ,Є. В. Кришталь, E.V. Krishtal ,П. П. Вербовий, P. P. Verbovoy ,Г. М. Кожина, A. M. Kozhina | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1-2, 2015

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1-2, 2015 стор. 11 - 18

Назад

УДК: 616.89:159.923:173.7:616.697

М. В. МарковаХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра сексології та медичної психології, Харків, УкраїнаЄ. В. КриштальХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра сексології та медичної психології, Харків, УкраїнаП. П. ВербовийХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра сексології та медичної психології, Харків, УкраїнаГ. М. КожинаХарківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, Харків, Україна

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМ’Ї ПРИ БЕЗПЛІДДІ У ЧОЛОВІКА

M. V. MarkovaKharkov Medical academy of postgraduate education, department of medical sexology is the psychology, Kharkov, UkraineE.V. KrishtalKharkov Medical academy of postgraduate education, department of medical sexology is the psychology, Kharkov, UkraineP. P. VerbovoyKharkov Medical academy of postgraduate education, department of medical sexology is the psychology, Kharkov, UkraineA. M. KozhinaKharkov national medical university, department of psychiatry, narcology and medical psychology, Kharkov, Ukraine

CLINICAL MANIFESTATIONS, MECHANISM OF FORMATION AND FAMILY LIFE PSYCHOCORRECTION VIOLATIONS INFERTILITY IN MEN

Основу роботи склали дані комплексного дослідження 180 подружніх пар, в яких у чоловіків встановлено діагноз екскреторно-токсичного безпліддя, серед яких у 90 подружжів мали місце ознаки ПЖС (основна група), у інших 90 пар – ні (група порівняння).
В результаті роботи проаналізовано феномен ПЖС при безплідді у чоловіків, виділено його психоемоційну, сексуальну, психологічну і подружню закономірності формування, охарактеризовано фази розвитку і прогресування: від фази заперечення і роздратування – дезінтеграції сімейної системи, через фазу відсторонення і розчарування – деформації сімейної системи, до фази байдужості і ігнорування – деструкції сімейної системи.
Запропоновано принципи психокорекції ПЖС при безплідді у чоловіка, сформульовано загальні правила й умови її реалізації; визначені базові засоби (когнітивно-поведінкова, групова, сімейна, персоналістична терапія, психоосвіта), основі завдання (формування усвідомленої мотивації на включення у психокорекційний процес і наступну участь у ньому; дезактуалізація та нівеляція порушень психоемоційної сфери; корекція дезадаптивних особистісних конструктів; відновлення нормальних сексуальних стосунків, реорганізація середовища родинного проживання, корекція подружніх взаємин; створення в родині «психотерапевтичного середовища»; усвідомлення й прийняття реальної життєвої перспективи), а також шляхи їх досягнення.

Основу работы составили данные комплексного исследования 180 супружеских пар, в которых у мужчин был установлен диагноз экскре-торно-токсического бесплодия, среди которых у 90 супругов имели место признаки ПЖС (основная группа), в остальных 90 пар – нет (группа сравнения).
В результате работы проанализирован феномен ПЖС при беспло-дии у мужчин, выделены его психоэмоциональная, сексуальная, психо-логическая и супружеская закономерности формирования, охарактеризованы фазы развития и прогрессирования: от фазы отри-цания и раздражения – дезинтеграции семейной системы, через фазу отстранения и разочарования – деформации семейной системы, к фазе равнодушия и игнорирования – деструкции семейной системы.
Предложены принципы психокоррекции ПЖС при бесплодии муж-чин, сформулированы общие правила и условия её реализации; опре-делены базовые средства (когнитивно-поведенческая, групповая, семейная, персоналистическая терапия, психообразование), основные задачи (формирование осознанной мотивации на включение в психо-коррекционный процесс и последующее участие в нем; дезактуализа-ция и нивелирование нарушений психоэмоциональной сферы; коррекция дезадаптивных личностных конструктов, восстановление нормальных сексуальных отношений, реорганизация среды семейного проживания, коррекция супружеских взаимоотношений, создание в семье «психотерапевтической среды»; осознание и принятие реальной жизненной перспективы), а также пути их достижения.

The basis of data made a comprehensive study of 180 couples in which men diagnosed excretory-toxic infertility, among which 90 couples took place signs violations (study group), the other 90 pairs – not (comparison group).
As a result of analysis of the phenomenon violations with infertility in men, highlighted his psycho-emotional, sexual, psychological and marital laws of formation, described the development and progression phases: the phase of denial and anger - the disintegration of the family system (76,7% SG 1, 50% SG2 and 13 3% SG 3) through a phase of removal and frustration – strain the family system (16,7% SG 1, 33,3% SG 2 and 23,3% SG 3), the phase of indifference and neglect – the destruction of the family system (6,7% SG 1, 16,7% SG 2 and 63,3% SG 3).
Principles correction VFL with infertility in men formulated the general terms and conditions of sale; by basic tools (cognitive-behavioral, group, family, personality therapy psyсhoeducation), based tasks (conscious motivation for inclusion in psychological correction process and subsequent participation in it; dis-leveling and psycho-emotional disorders scope, correction of maladaptive personality constructs, restoration of normal sexual relationships, family environment reorganization of residence, marital relationships correction, creating a family «psychotherapeutic environment», awareness and acceptance of real life perspective) and ways to achieve them.

№ 1-2, 2015 стор. 11 - 18


Переглянути у форматі pdf

М. В. Маркова, Є. В. Кришталь, П. П. Вербовий, Г. М. Кожина
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМ’Ї ПРИ БЕЗПЛІДДІ У ЧОЛОВІКА


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”