English • На русском

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН, КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПСОРІАЗУ НА ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЧОЛОВІКІВ, CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PSORIASIS FLOW ADAINST THE BACKGROUND OF HYPERTENSION IN MEN | Г. И. Макурина, Г. І. Макуріна, G. I. Makurina | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2016 стор. 122 - 127

Назад

УДК: 616.517-06:616.12-008.331.1]-055.1

Г. И. МакуринаЗапорожский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии и косметологии с курсом дерматовенерологии и эстетической медицины факультета последипломного образования

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН

Г. І. МакурінаЗапорізький державний медичний університет, кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини факультету післядипломної освіти

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПСОРІАЗУ НА ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЧОЛОВІКІВ

G. I. MakurinaZaporozhye State Medical University, Department of dermatology and cosmetic dermatology with the course dermatology and esthetic medicine for faculty postgraduate education

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PSORIASIS FLOW ADAINST THE BACKGROUND OF HYPERTENSION IN MEN

Развитие псориаза на фоне различных коморбидных состояний, в частности, артериальной гипертензии, влияет на клиническое течение обеих заболеваний. С целью изучения особенностей формирования псориаза на фоне артериальной гипертензии у мужчин, обследовано 53 больных, страдающих как изолировано псориазом, так и в сочетании с гипертонической болезнью.
Установлено, что существуют определенные различия в клинических проявлениях и течении псориаза на фоне нормальных цифр артериального давления и повышенных. Мужчины с коморбидной патологией в среднем на 5 лет старше мужчин, страдающих лишь псориазом. Средний возраст мужчин, страдающих псориазом и артериальной гипертензией, составил 53,33 ± 4,7 года, без гипертензии – 48,26 ± 3,9 года. Имеются также определенные различия относительно индекса массы тела – в целом превышает количество пациентов с нормальной или повышенной массой тела в пределах ожирения I степени.
В группе пациентов с коморбидностью практически 2/3 пациентов страдают тяжелыми формами дерматоза – артропатической, диффузной и экссудативной. Эти данные подкрепляются результатами подсчета индекса PASI, который в группе артериальной гипертензии зарегистрирован на уровне 32,92 ± 2,8, а в группе с нормальными цифрами артериального давления – 27,36 ± 2,5. Пациенты с указанными тяжелыми формами имели также нарушения суточного ритма артериального давления в виде недостаточного его снижения в вечерние и ночные часы.

Розвиток псоріазу на тлі різних коморбідних станів і, зокрема, артеріальної гіпертензії, впливає на клінічний перебіг обох захворювань. З метою вивчення особливостей формування псоріазу на тлі артеріальної гіпертензії у чоловіків обстежили 53 хворих, які страждають як лише на псоріаз, так і в поєднанні з гіпертонічною хворобою.
Встановлено, що існують певні відмінності в клінічних проявах і перебігу псоріазу на тлі нормальних цифр артеріального тиску і підвищених.
Чоловіки з коморбідною патологією в середньому на 5 років доросліші за чоловіків, які страждають лише на псоріаз. Середній вік чоловіків, які страждають на псоріаз та артеріальну гіпертензію, склав 53,33 ± 4,7 року, без гіпертензії – 48,26 ± 3,9 року.
Є також певні відмінності щодо індексу маси тіла – в цілому перевищує кількість пацієнтів з нормальною або підвищеною масою тіла в межах ожиріння I ступеня.
У групі пацієнтів з коморбідністю майже 2/3 пацієнтів страждають на тяжкі форми дерматозу – артропатичну, дифузну та ексудативну. Ці дані підкріплюються результатами підрахунку індексу PASI, який в групі артеріальної гіпертензії зареєстровано на рівні 32,92 ± 2,8, а в групі з нормальними цифрами артеріального тиску – 27,36 ± 2,5. Пацієнти з зазначеними важкими формами мали також порушення добового ритму артеріального тиску у вигляді недостатнього його зниження у вечірні та нічні години.

Psoriasis development against various comorbid conditions, and in particular, hypertension, affects the clinical course of both diseases. To study the characteristics of the formation of psoriasis on arterial hypertension in males examined 53 patients suffering оf psoriasis and in combination with essential hypertension.
It has been established that there are certain differences in the clinical manifestations and course of psoriasis on a background of normal blood pressure, and elevated numbers.
Men with comorbid disorders on average 5 years older than men suffering from a psoriasis. The average age of men suffering from psoriasis and hypertension was 53,33 ± 4,7 years, without hypertension – 48,26 ± 3,9 years.
There are also some differences with respect to the body mass index - in general exceed the number of patients with normal or elevated body weight ranging obesity I degree.
In the group of patients with comorbidity is almost 2/3 of the patients suffer from severe dermatosis – arthropathic, diffuse and exudative. These findings are supported by the results of the counting PASI scores, which in hypertension group was registered at the level of 32,92 ± 2,8, while in the group with normal blood pressure numbers – 27,36 ± 2,5.
Patients with severe forms of the above were also disturbances of circadian rhythm of blood pressure in the form of lack of its decline during the evening and night hours.

№ 1, 2016 стор. 122 - 127


Переглянути у форматі pdf

Г. И. Макурина
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”