English • На русском

ВПЛИВ НАЯВНОСТІ ПСИХІАТРИЧНОГО ДІАГНОЗУ НА ВИБІР ЛЮДИНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї, ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА НА ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ, EFFECT OF THE PRESENCE PSYCHIATRIC DIAGNOSIS CHOICE OF RIGHTS FOR CREATION OF FAMILY | О. Ф. Піронкова, О. Ф. Пиронкова, O. F. Pironkova | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2016 стор. 111 - 116

Назад

УДК: 616.89

О. Ф. ПіронковаКласичний приватний університет (м. Запоріжжя, Україна)

ВПЛИВ НАЯВНОСТІ ПСИХІАТРИЧНОГО ДІАГНОЗУ НА ВИБІР ЛЮДИНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї

О. Ф. ПиронковаКлассический приватный университет (г. Запорожье, Украина)

ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА НА ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ

O. F. PironkovaClassic Private University (Zaporozhe, Ukraine)

EFFECT OF THE PRESENCE PSYCHIATRIC DIAGNOSIS CHOICE OF RIGHTS FOR CREATION OF FAMILY

Мета дослідження – дослідити вплив наявності психіатричного діагнозу на вибір людини для створення сім’ї. Матеріали та методи. Було проведене соціологічне опитування і анкетування серед працівників психіатричних закладів України. В ньому прийняло участь 505 респондентів з середнім віком 41,6 років, серед яких 20,6% – чоловіків, 79,4% – жінок. За освітою респонденти розмежовувалися наступним чином: з вищою освітою – 21,6% опитаних, середньо-спеціальною – 76,5%, середньою – 1,9%; за кваліфікаційним рівнем: лікарів – 16,9%, медичних сестер – 76,8%, молодшого медичного персоналу – 6,2%. Жителі села – 5,8%, селищ міського типу – 2,2%, невеличких міст – 49,8%, обласних центрів – 41,8%, з них виросли в селі – 0,1%, в селищах міського типу – 6,2%, в невеличких містах – 44,9%, в обласному центрі – 32,1%. Результати. Представлено результати дослідження впливу психіатричного діагнозу на вибір партнера для сімейного життя. За допомогою застосування наративного опитування і соціально-психологічного інтерн`ювання, визначено мотиваційні особливості і ставлення до наявності психічного захворювання у потенційного партнера для створення сімейних відносин. Показано суспільні настрої і думки щодо тенденцій укладання шлюбних відносин з психічно хворими людьми. Зазначено аспекти актуальні, тому що розкривають необхідність створення базових інтервенцій по роботі з сім’ями та психічно хворими людьми в складних обставинах з побудови міжособистісних відносин. Висновки. Результати дослідження продемонстрували існуючий у суспільстві вплив факту наявності психічного захворювання на соціальні взаємини. Так, більшість респондентів (76,76%) відзначили, що у суспільстві з психічно хворими воліють не створювати сім’ю та не розглядають психічно хворих у якості партнера для стосунків. Це свідчить про збереження у соціумі, стигматизуючих вербально поведінкових соціальних практик, спрямованих на виключення психічно хворих з соціального життя, їх десоціалізацію, що потребує пошуку кроків та шляхів до виправлення стигматизуючих соціальних практик, впроваджуваних щодо психічно хворих.

Цель исследования - исследовать влияние наличия психиатрического диагноза на выбор человека для создания семьи. Материалы и методы. Был проведен социологический опрос и анкетирование среди работников психиатрических заведений Украины. В нем приняло участие 505 респондентов со средним возрастом 41,6 лет, среди которых 20,6% - мужчин, 79,4% - женщин. По образованию респонденты разграничивались следующим образом: с высшим образованием - 21,6% опрошенных, средне-специальным - 76,5%, средней - 1,9%; по квалификационному уровню: врачей - 16,9%, медицинских сестер - 76,8%, младшего медицинского персонала - 6,2%. Жители села - 5,8%, поселков городского типа - 2,2%, небольших городов - 49,8%, областных центров - 41,8%, из них выросли в селе - 0,1%, в поселках городского типа - 6 , 2%, в небольших городах - 44,9%, в областном центре - 32,1%. Результаты. Представлены результаты исследования влияния психиатрического диагноза на выбор партнёра для семейной жизни. С помощью применения нарративного опроса и социально-психологического интервьюирования, определены мотивационные особенности и отношение к наличию психического заболевания у потенциального партнёра для создания семейных отношений. Показаны общественные настроения и мнения относительно тенденций заключения брачных отношений с психически нездоровыми людьми. Указанные аспекты актуальны, т.к. раскрывают необходимость создания базовых интервенций по работе с семьями и психически больными людьми в сложных обстоятельствах по построению межличностных отношений. Выводы. Результаты исследования продемонстрировали существующее в обществе влияние факта наличия психического заболевания на социальные взаимоотношения. Так, большинство респондентов (76,76%) отметили, что в обществе с психически больными предпочитают не создавать семью и не рассматривают психически больных в качестве партнера для отношений. Это свидетельствует о сохранении в социуме, стигматизирующих вербаль- но поведенческих социальных практик, направленных на исключение психически больных из социальной жизни, их десоциализации, что требует поиска шагов и путей к исправлению стигматизирующего социальных практик, внедряемых в отношении психически больных

The purpose of the study is to investigate the impact of the psychiatric diagnosis on the decision of an individual to create a family. Materials and methods. A sociological survey and questionnaire was conducted among workers in psychiatric institutions in Ukraine. It was attended by 505 respondents with an average age of 41.6 years, among them 20.6% - men, 79.4% - women. By education, respondents were delineated as follows: with higher education - 21.6% of respondents, secondary specialized - 76.5%, secondary - 1.9%; on the qualifi cation level: doctors - 16.9%, nurses - 76.8%, junior medical personnel - 6.2%. Village residents - 5.8%, urban-type settlements - 2.2%, small towns - 49.8%, regional centers - 41.8%, of them grew in the village - 0.1%, in urban settlements - 6,2%, in small towns - 44.9%, in the regional center - 32.1%. Results. The eff ect of psychiatric diagnosis in the selection of a partner for family life was presented. With the use of a narrative survey and socio-psychological interviewing, motivational characteristics and attitudes towards mental illness in a potential partner for the creation of family relations were identifi ed. Public mood and opinion on trends to enter into marital relations with mentally ill people was shown. These aspects are relevant because they reveal the need to establish basic interventions in the process of work with families and mentally ill people in diffi cult circumstances of building interpersonal relations. Conclusions. The results of the research demonstrated the existing infl uence of the mental illness on social relationships in society. Thus, the majority of respondents (76.76%) noted that in a society with mentally ill people they prefer not to create a family and do not consider the mentally ill as a partner for the relationship. This indicates preservation in society of stigmatizing verbal behavioral social practices aimed at excluding mentally ill people from social life, their desocialization, which requires fi nding steps and ways to correct stigmatizing social practices that are being introduced against mentally ill people.

№ 1, 2016 стор. 111 - 116


Переглянути у форматі pdf

О. Ф. Піронкова
ВПЛИВ НАЯВНОСТІ ПСИХІАТРИЧНОГО ДІАГНОЗУ НА ВИБІР ЛЮДИНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”