English • На русском

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ, ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ, RELATIONS PROPERTIES AND PERSONALITY ITS VALUE ORIENTATIONS | К. В. Аймедов, К. В. Аймедов, K. V. Aymedov ,Б. А. Лобасюк, Б. А. Лобасюк, B. A. Lobasyuk | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2016 стор. 98 - 106

Назад

УДК: 159.923

К. В. АймедовОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологииБ. А. ЛобасюкОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологии

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

К. В. АймедовОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психологіїБ. А. ЛобасюкОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

K. V. AymedovOdessa national medical university, department social helping, general and medical psychologyB. A. LobasyukOdessa national medical university, department social helping, general and medical psychology

RELATIONS PROPERTIES AND PERSONALITY ITS VALUE ORIENTATIONS

Раскрывается проблема структурного строения и регуляционных функций ценностных ориентаций. Анализ их структуры включает соотношение смыслообразующей и стимулирующей функций, содержательной и динамической сторон, текущих и перспективных смысловых образований. Проблема личностных смыслов, их образования, взаимодействия между собой – одна из наиболее интересных в психологии и привлекающих внимание исследователей самых разных школ и направлений, где личностные ценности играют важнейшую роль в саморегуляции субъекта, активно относящегося к внешнему и внутреннему миру.

Розкривається проблема структурної будови і регуляційних функцій ціннісних орієнтацій. Аналіз їх структури включає співвідношення змістотворних і стимулюючої функцій, змістовної та динамічної сторін, поточних і перспективних смислових утворень. Проблема особистісних смислів, їх утворення, взаємодії між собою – одна з найцікавіших у психології і привертають увагу дослідників найрізноманітніших шкіл і напрямків, де особистісні цінності відіграють найважливішу роль у саморегуляції суб’єкта, активно відноситься до зовнішнього і внутрішнього світу.

This article deals with the problem of structural and regulatory functions and value orientations. The analysis includes the correlation between their structure and sense-stimulating functions, the content and the dynamic sides, the current and prospective semantic characteristics. The problem of personal meanings, their education, the interaction between them is one of the most interesting in psychology areas attracting the attention of researchers in different schools where personal values play an important role in self-regulation of the subject, actively relating to the internal and external world.

№ 1, 2016 стор. 98 - 106


Переглянути у форматі pdf

К. В. Аймедов, Б. А. Лобасюк
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”