English • На русском

УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина” № 2, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Завантажити журнал №2, 2016

Зміст журналу № 2, 2016

B. V. MykhaylovKharkov Medical Academy of Postgraduate EducationA. I. SerdiukClinical sanatorium «Berezovskije Vody Resort»M. E. VodkaInternational Charity Fund «Alexander Feldman Fund»T. A. AlievaKharkov Medical Academy of Postgraduate EducationI. D. VashkiteKharkov Medical Academy of Postgraduate Education

RECONSTRUCTIVE THERAPY OF POSTTRAUMAYIC STRESS DISORDER, WICH IS USED IN THE MILITARY AT THE SANATORIUM STAGE

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освітиО. І. СердюкКлінічний санаторій «Березівські мінеральні води»М. Є. ВодкаМіжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана»Т. А. АлієваХарківська медична академія післядипломної освітиІ. Д. ВашкітеХарківська медична академія післядипломної освіти

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образованияА. И. СердюкКлинический санаторий «Березовские минеральные воды»М. Е. ВодкаМеждународный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана»Т. А. АлиеваХарьковская медицинская академия последипломного образованияИ. Д. ВашкитеХарьковская медицинская академия последипломного образования

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ

Ю. В. БовтДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»Ю. В. КасВійськово-медичний клінічний центр північного регіону (м. Харків)В. О. КоршнякДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»В. І. СухоруковДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

КЛІНІЧНІ І ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ, ОТРИМАНОЇ ВНАСЛІДОК ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ

Y. V. Bovt«Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of NAMS of Ukraine»Y. V. KasВоенно-медицинский клинический центр северного региона (г. Харьков)V. O. Korshniak«Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of NAMS of Ukraine»V. I. Suhorukov«Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of NAMS of Ukraine»

CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE ACUTE CLOSED HEAD BRAIN INJURY IN RESULTING FROM THE BLAST WAVE

Ю. В. БовтГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины»Ю. В. Кас В. А. КоршнякГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины»В. И. СухоруковГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины»

КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВНОЙ ВОЛНЫ

М. А. ГавриленкоХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

НЕВРОТИЧЕСКАЯ АНОРЕКСИЯ (ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД)

М. А. Гавриленко Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

НЕВРОТИЧНА АНОРЕКСІЯ (ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД)

M. A. GavrilenkoKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department of psychotherapy

NEUROTIC ANOREXIA (PSYCHOANALYTIC VIEW)

О. В. ГришняєваХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїІ. Е. ТимошпольськаХарківська обласна клінічна психіатрична лікарня №3

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ АДАПТАЦІЇ ДО РОБОТИ МОЛОДШОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Е. В. ГришняеваХарьковськая медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииИ. Э. ТимошпольскаяХарьковская областная клиническая психиатрическая больница №3

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ АДАПТАЦИИ К РАБОТЕ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

E. GrishnyaevaKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department psihoterapіїI. TimoshpolskayaKharkov Regional Clinical Psychiatric Hospital №3

FEATURES OF ADAPTATION DISORDERS IN THE WORK OF NURSES IN THE ANTITERRORIST OPERATION

Я. В. КриворотькоХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

СОСТОЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ЖЕНЩИН ИЗ ЗОНЫ АТО, НАБЛЮДАЮЩИХСЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Я. В. КриворотькоХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

СТАН ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ЖІНОК З ЗОНИ АТО, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД НАГЛЯДОМ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ

Y. KrivorotkoKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department psychotherapy

WOMEN HAVE THE STATE OF EMOTIONAL SPHERE FROM THE ZONE OF ATO, THAT ARE UNDER SURVEILLANCE IN THE REGIONAL PERINATAL CENTER

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииЯ. С. ЖивиловаГУ «Украинская психиатрическая больница с строгим наблюдением МЗ Украины» (г. Днепропетровск)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ В ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИЙ

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїЯ. С. ЖивіловаДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» (м. Дніпропетровськ)

ВИКОРИСТАННЯ АНТИДЕПРЕСАНТІВ В ТЕРАПІЇ ДЕПРЕСІЙ

B. V. MykhaylovKharkov medical academy of postgraduate education, Department of psychotherapyJ. S. JivilovaDZ «Ukrainian psychiatric hospital with strict supervision of the Ministry of Health of Ukraine» (Dnepropetrovsk)

THE USE OF ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF DEPRESSION

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїН. М. КолеснікХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

МОДИФІКАЦІЯ ТЕСТУ ТРИВОЖНОСТІ Р. ТЕММЛ, М. ДОРКІ, В. АМЕН (МЕТОДИКА «ОБЕРИ ПОТРІБНЕ ОБЛИЧЧЯ») ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

B. V. MykhaylovKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department psychotherapyN. M. KolesnikKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department psychotherapy

THE TEST OF ANXIETY R. TEMML, M. DORKI, V. UMEN (METHODOLOGY «CHOOSE A NECESSARY PERSON») MODIFICATION FOR DEEP RESEARCH OF PRESCHOOL-AGE THE CHILDREN

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииН. М. КолесникХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

МОДИФИКАЦИЯ ТЕСТА ТРЕВОЖНОСТИ Р. ТЕММЛ, М. ДОРКИ, В. АМЕН (МЕТОДИКА «ВЫБЕРИ НУЖНОЕ ЛИЦО») ДЛЯ УГЛУБЛЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииТ. С. ЧернаяВинницкая областная психоневрологическая больница им. О.И. Ющенко

КЛИНИКА И ПРИНЦИПЫ ПСИХОТЕРАПИИ РАССТРОЙСТВ ТРЕВОЖНОГО СПЕКТРА

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїТ. С. ЧорнаВінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. О.І. Ющенко

КЛІНІКА ТА ПРИНЦИПИ ПСИХОТЕРАПІЇ РОЗЛАДІВ ТРИВОЖНОГО СПЕКТРУ

B. MykhaylovKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department psychotherapyT. ChornayaVinnitsa Regional Psychoneurological Hospital A.I. Yuschenko

CLINIC AND PRINCIPLES OF PSYCHOTERAPY ANXIETY SPECTRUM DISORDERS

В. М. РахмановКУ «Днепропетровская клиническая психиатрическая больница» Днепропетровского областного СоветаР. В. РахмановКУ «Днепропетровская клиническая психиатрическая больница» Днепропетровского областного Совета

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИЗ ЗОНЫ АТО

В. М. РахмановКУ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» Дніпропетровської обласної РадиР. В. РахмановКУ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» Дніпропетровської обласної Ради

ДОСВІД РОБОТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ І ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ СІМʼЯМ З ХВОРИМИ ДІТЬМИ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ І ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ З ЗОНИ АТО

V. M. RahmanovME «Dnepropetrovsk сlinical psychiatric hospital» Dnepropetrovsk Regional CouncilR. V. RahmanovME «Dnepropetrovsk сlinical psychiatric hospital» Dnepropetrovsk Regional Council

EXPERIENCE IN PROVIDING MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL REHABILITATION ASSISTANCE TO FAMILIES WITH SICK CHILDREN WITH DISABILITIES AND FUNCTIONALITY FROM ATO ZONE

И. В. Романова Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ГЕНДЕРНО ОБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ

І. В. Романова Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

ПСИХОСОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ПСИХОКОРЕКЦІЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬНИЦТВА

I. V. RomanovaKharkov medical academy of postgraduate education, department psychotherapy

PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, PSYCHOLOGICAL CORRECTION AND PSYCHOTHERAPY PERSONS AFFECTED FROM GENDER-BASED VIOLENCE

А. П. ЧуприковНациональная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Международное объединение дельфинариев «Немо»В. Д. МишиевНациональная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Международное объединение дельфинариев «Немо»Н. М. МаркановНациональная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Международное объединение дельфинариев «Немо»В. В. СтарагинНациональная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Международное объединение дельфинариев «Немо»Е. Е. КушнирскаяНациональная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Международное объединение дельфинариев «Немо»Н. Ю. ВасилевскаяНациональная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Международное объединение дельфинариев «Немо»

УКРАИНСКИЕ ДЕЛЬФИНАРИИ И ИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

А. П. ЧуприковНаціональна медична академія післядипломної освіти им. П.Л. Шупика, Міжнародне об’єднання дельфінаріїв «Немо»В. Д. МішиєвНаціональна медична академія післядипломної освіти им. П.Л. Шупика, Міжнародне об’єднання дельфінаріїв «Немо»М. М. МаркановНаціональна медична академія післядипломної освіти им. П.Л. Шупика, Міжнародне об’єднання дельфінаріїв «Немо»В. В. СтарагінНаціональна медична академія післядипломної освіти им. П.Л. Шупика, Міжнародне об’єднання дельфінаріїв «Немо»О. Є. КушнирськаНаціональна медична академія післядипломної освіти им. П.Л. Шупика, Міжнародне об’єднання дельфінаріїв «Немо»Н. Ю. ВасилевськаНаціональна медична академія післядипломної освіти им. П.Л. Шупика, Міжнародне об’єднання дельфінаріїв «Немо»

УКРАЇНСЬКІ ДЕЛЬФІНАРІЇ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ

A. ChuprikovNational medical academy of postgraduate education named after P.L. Shupik (Kiev), International Association dolphinarium «Nemo»V. MishievNational medical academy of postgraduate education named after P.L. Shupik (Kiev), International Association dolphinarium «Nemo»N. MarkanovNational medical academy of postgraduate education named after P.L. Shupik (Kiev), International Association dolphinarium «Nemo»V. StaraginNational medical academy of postgraduate education named after P.L. Shupik (Kiev), International Association dolphinarium «Nemo» E. KushnirskayaNational medical academy of postgraduate education named after P.L. Shupik (Kiev), International Association dolphinarium «Nemo»N. VasilevskayaNational medical academy of postgraduate education named after P.L. Shupik (Kiev), International Association dolphinarium «Nemo»

UKRAINIAN DOLPHINARIUMS AND THEIR SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FUNCTIONS

К. В. АймедовОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психологіїД. А. ВолощукОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З СУДИННОЮ ДЕМЕНЦІЄЮ

К. В. АймедовОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологииД. А. ВолощукОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологии

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ

С. V. AymedovOdessa National Medical University, Department of social assistance, general and medical psychologyD. A. VoloshchukOdessa National Medical University, Department of social assistance, general and medical psychology

PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS IN COMPLEX STRUCTURE OF PATIENTS WITH VASCULAR DEMENTIA

Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”