EnglishНа русском

СИСТЕМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ  НА ОРГАНІЧНІ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗОКУ  В УМОВАХ ЛІКАРНІ З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ, THE SYSTEM OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ORGANIC BRAIN LESIONS IN A HOSPITAL WITH STRICT SUPERVISION, СИСТЕМА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ БОЛЬНИЦЫ С СУРОВЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ | Я. С. Жівілова, Y. S. Zhivilova, Я. С. Живилова | Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина № 1, 2018

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2018 стор. 74 - 80

Назад

УДК: 616.89 -02:616.831-001.31-036/.6:340.63-039.76

Я. С. ЖівіловаДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України»

СИСТЕМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ОРГАНІЧНІ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗОКУ В УМОВАХ ЛІКАРНІ З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ

Y. S. ZhivilovaState institution “Ukrainian psychiatric hospital with strict supervision of the Ministry of Health of Ukraine”

THE SYSTEM OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ORGANIC BRAIN LESIONS IN A HOSPITAL WITH STRICT SUPERVISION

Я. С. ЖивиловаГУ «Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением МЗ Украины»

СИСТЕМА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ БОЛЬНИЦЫ С СУРОВЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

Мета дослідження. Визначити особистісні особливості і стан емоційної сфери у хворих на органічні ураження головного мозку, і на підставі цього розробити таргетну систему психосоціальної реабілітації в госпітальних умовах.
Матеріали та методи. В процесі дослідження 90 хворих були застосовані: клініко-анамнестичний метод, вивчення медичної документації для порівняння ефективності діагностичних висновків, клініко-психопатологічний метод, психодіагностичний метод із застосуваням характерологічного опитувальника для виявлення особистісно-характерологічних акцентуацій Леонгарда-Шмішека, діагностичного опитувальника агресивності Баса-Даркі, методи математичної статистики.
Результати. У статті наводяться дані про стан емоційної сфери та особистіс-них особливостей хворих з органічними ураженнями головного мозку, що знаходяться на лікуванні в лікарні з суворим наглядом. Ці дані мають істотне значення для прогнозу як перебігу захворювання, так і можливої надалі протиправної поведінки таких пацієнтів, що обумовлює прогноз їх суспільної небезпеки. Встановлено, що у цих хворих відзначаються високі показники особистісної тривожності і індексу ворожості. Відповідно до отриманих результатів побудована система медико-психологічного супроводу цих хворих в умовах лікарні із суворим наглядом. Система психосоціальної реабілітації була побудована за етапним принципом: I – «Оцінка психоемоційного стану», II – «Формування комплаенса», III – «Психотерапія та психокорекція», IV – «Супортивний психологічний супровід». Основним методом реалізації цієї системи був медико-психологічний супровід хворих із застосуванням психотерапії. Зважаючи на значні порушення емоційної сфери, базовою була когнітивно-біхевіоральна психотерапія (КБТ). Вона поєднувалася з груповою психотерапією. Також застосовувалися елементи раціональної та сугестивної психотерапії.
Висновки. Для проведення психосоціальної реабілітації на госпітальному етапі хворих на органічні ураження головного мозку, які вчинили СНД, необхідно визначити стан емоційної, мотиваційної, когнітивної сфер. Основним методом програми психосоціальної реабілітації цих хворих має бути психотерапія, побудована за інтегративним та етапним принципами.

The aim of the study. Identify the personality characteristics and the state of the emotional sphere in patients with organic lesions of the brain, and on the basis of this, develop a targeted system of psychosocial rehabilitation in hospital settings.
Маterials and methods. In the process of the study 90 patients were used clinico-anamnestic method, study of medical documentation to compare the effectiveness of diagnostic findings, clinical-psychopathological method, psychodiagnos-tic method with the use of a character questionnaire to identify personality-character accentuations of Leonhard-Shmishek, Buss - Durkee Hostility Inventory, methods mathematical statistics.
Results. The article presents data on the state of the emotional sphere and personal characteristics of patients with or-ganic brain lesions, who are treated in a hospital with strict supervision. These data are essential for predicting both the course of the disease and the possible illegal behavior of such patients in the future, which predetermines the forecast of their public danger. It was found that these patients have high rates of personal anxiety and an index of hostility. In ac-cordance with the results obtained, a system of medical and psychological support of these patients in a hospital with strict supervision was built. The system of psychosocial rehabilitation was built on a phase principle: І - “Assessment of the psychoemotional state”, ІІ - “Compliance formation”, ІІІ - “Psychotherapy and psychocorrection”, IV - “Supportive psycho-logical support”. The main method of implementing this system was medical and psychological support of patients with the use of psychotherapy. Despite significant disturbances in the emotional sphere of the baseline, there was cognitive-behavioral psychotherapy (CBT). It was combined with group psychotherapy. Also elements of rational and suggestive psychotherapy were used.
Conclusions. To conduct psychosocial rehabilitation at the hospital stage of patients with organic brain lesions who have committed particularly dangerous actions, it is necessary to determine the state of emotional, motivational, cognitive spheres. The main method of psychosocial rehabilitation of these patients should be psychotherapy, built on the basis of integrative and step-by-step principles.

Цель исследования. Определить личностные особенности и состояние эмоциональной сферы у больных органическими поражениями головного мозга, и на основании этого разработать таргетную систему психосоциальной реабилитации в госпитальных условиях.
Материалы и методы. В процессе исследования 90 больных были применены: клинико-анамнестический метод, изучение медицинской документации для сравнения эффективности диагностических выводов, клинико-психопатологический метод, психодиагностический метод с применением характерологического опросника для выявления личностно-характерологических акцентуаций Леонгарда-Шмишека, диагностического опросника агрессивности Басса-Дарки, методы математической статистики.
Результаты. В статье приводятся данные о состоянии эмоциональной сферы и личностных особенностей больных с органическими поражениями головного мозга, находящихся на лечении в больнице со строгим наблюдением. Эти данные имеют существенное значение для прогноза как течения заболевания, так и возможного в дальнейшем противоправного поведения таких пациентов, что обуславливает прогноз их общественной опасности. Установлено, что у этих больных отмечаются высокие показатели личностной тревожности и индекса враждебности. В соответствии с полученными результатами построена система медико-психологического сопровождения этих больных в условиях больницы со строгим наблюдением. Система психосоциальной реабилитации была по-строена по этапному принципу: І – «Оценка психоэмоционального состояния», ІІ – «Формирование комплаенса», ІІІ – «Психотерапия и психокоррекция», ІV – «Суппортивное психологическое сопровождение». Основным методом реализации этой системы было медико-психологическое сопровождение больных с применением психотерапии. Несмотря на значительные нарушения эмоциональной сферы, базовой была когнитивно-бихевиоральная психотерапия (КБТ). Она сочеталась с групповой психотерапией. Также применялись элементы рациональной и суггестивной психотерапии.
Выводы. Для проведения психосоциальной реабилитации на госпитальном этапе больных с органическими поражениями головного мозга, совершивших ООД, необходимо определить состояние эмоциональной, мотивационной, когнитивной сфер. Основным методом программы психосоциальной реабилитации этих больных должна быть психотерапия, построенная по интегративному и этапному принципам.
Ключевые слова: органические поражения головного мозга, больница со строгим наблюдением, эмоциональные нарушения, личностные особенности, медико-психологическое сопровождение.

№ 1, 2018 стор. 74 - 80


Переглянути у форматі pdf

Я. С. Жівілова
СИСТЕМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ОРГАНІЧНІ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗОКУ В УМОВАХ ЛІКАРНІ З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”