EnglishНа русском

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЄВРОПІ ТА СХІДНОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї/АФРИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, REGIONAL FEATURES OF TRANSPLANT ACTIVITY IN EUROPE AND EASTERN MEDITERRANEAN/AFRICA REGION DEPENDING ON INDICATORS OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ЕВРОПЕ И ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ/АФРИКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | В. І. Хоменко, V. I. Khomenko, В. И. Хоменко | Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина № 1, 2018

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2018 стор. 57 - 67

Назад

УДК: 616.155.392-089.843:611.018.46]:330.34(477)+615.361

В. І. ХоменкоКиївський центр трансплантації кісткового мозку

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЄВРОПІ ТА СХІДНОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї/АФРИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. I. KhomenkoKyiv Сity Bone Marrow Transplantation Center

REGIONAL FEATURES OF TRANSPLANT ACTIVITY IN EUROPE AND EASTERN MEDITERRANEAN/AFRICA REGION DEPENDING ON INDICATORS OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT

В. И. ХоменкоКиевский центр трансплантации костного мозга

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ЕВРОПЕ И ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ/АФРИКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Мета. Проаналізувати стан трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ТГСК) та регіональні особливості трансплантаційної активності в регіонах Європи (Західна Європа (ЗЄ), Центральна і Східна Європа (ЦСЄ), Співдружність Незалежних Держав (СНД)) та Східному Середземномор’ї/Африці (СС/А) в залежності від показників соціально-економічного розвитку (індекс людського розвитку (ІЛР), індекс процвітання інституту Легатум (ІПІЛ)) та індексу сприйняття корупції (ІСК).
Матеріали і методи. В дослідженні були використані опубліковані дані (The EBMT activity survey: 1990-2010, JR Passweg et al.) щодо числа трансплантаційних команд та кількості ТГСК, виконаних в 45 країнах Європи та СС/А в 2010 році. Дані щодо чисельності населення в цих країнах були отримані з офіційних сайтів Світового банку та ВООЗ. На основі цих даних нами були розраховані для всіх країн рівні трансплантаційної активності - РТА (кількість ТГСК на 10 млн населення): загальні, для алогенних і аутологічних ТГСК. Також була розрахована щільність трансплантаційних команд - ЩТК (кількість трансплантаційних команд на 1 млн населення). Числові значення ІЛР, ІПІЛ та ІСК за 2010 рік отримані нами з офіційних сайтів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, Інституту Легатум та Трансперенсі Інтернешенел. Статистична обробка одержаних даних, кореляційний та порівняльний аналіз виконані за допомогою програмного забезпечення Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США).
Результати. Досліджувані показники коливались в широкому діапазоні: загальні РТА - від 11,34 до 845,1; РТА для алогенних ТГСК - від 0 до 433,1; РТА для аутологічних ТГСК – від 10,68 до 422,7; ЩТК - від 0,04 до 3,1; ІЛР - від 0,643 до 0,940; ІПІЛ - від 1 до 92; ІСК - від 2,1 до 9,3. Встановлено статистично значимі кореляції (р≤0,05) між РТА (загальним, для алогенних і аутологічних ТГСК) та показниками ЩТК (r = 0,76; 0,52 і 0,81), ІЛР (r = 0,84; 0,66 і 0,85), ІПІЛ (r = -0,81; -0,70 і -0,82) та ІСК (r = 0,74; 0,57 і 0,73). Порівняльний аналіз показав статистично значимі регіональні відмінності. Cередні значення (М±σ) загального РТА (478,18±183,98), РТА для алогенних (183,21±108,83) і аутологічних ТГСК (294,16±96,11) країн ЗЄ достовірно перевищува-ли відповідні показники інших регіонів: ЦСЄ (242,30±154,04; 77,73±64,79 і 164,57±95,99 ); СНД (52,42±48,85; 13,17±12,32 і 39,24±37,08) та СС/А (81,46±40,06; 40,63±22,77 і 40,83±24,60). Cередні значення (М±σ) ЩТК (1,24±0,58), ІЛР (0,88±0,04), ІПІЛ (18,84±18,21) та ІСК (7,26±1,76) країн ЗЄ також значно відрізнялись від аналогічних показників ін-ших регіонів: ЦСЄ (0,61±0,32; 0,80±0,05; 39,67±13,63 і 4,53±1,00); СНД (0,12±0,09; 0,77±0,03; 62,00±7,55 і 2,33±0,21) і СС/А (0,16±0,14; 0,73±0,05; 70,29±16,92 і 3,69±1,11). Не встановлено статистично значимих відмінностей між країнами СНД та СС/А по жодному з досліджуваних показників.
Висновки. Розвиток ТГСК та інфраструктури, пов’язаної з ТГСК, в країнах Європи та СС/А носить диспропорційний характер, обумовлений суттєвими відмінностями в рівнях їх соціально-економічного розвитку. РТА (загальні, для алогенних і аутологічних ТГСК) асоційовані з показниками ЩТК, ІЛР, ІПІЛ та ІСК. Трансплантаційна активність та інфраструктура, пов’язана з ТГСК, сконцентрована в країнах ЗЄ, які обіймають вищі рейтингові місця за рівнем соціально-економічного розвитку та мають значно нижчий рівень корупції згідно з ІЛР, ІПІЛ та ІСК, у порівнянні з регіонами ЦСЄ, СНД та СС/А. Ці дані можуть бути корисні для планування та прогнозування розвитку ТГСК в Україні.

Objective. Analyze the state of hematopoietic stem cells transplantations (HSCT) and regional features of transplantat activity in the regions of Europe (Western Europe (WE), Central and Eastern Europe (CEE), Commonwealth of Independent States (CIS)), and the Eastern Mediterranean/Africa (ЕМ/А), depending on the indicators of socio-economic development (Human Development Index (HDI), Legatum Prosperity Index (LPI)) and Corruption Perceptions Index (CPI).
Маterials and methods. The study used published data (The EBMT activity survey: 1990-2010, JR Passweg et al.) on the number of transplant teams and the number of HSCT performed in 45 countries of Europe and the EM/A in 2010. Data on the population in these countries were obtained from the official websites of the World Bank and WHO. Based on these data, we calculated the transplant rates - ТR (number of HSCT per 10 million inhabitants) for all countries: total, for al-logeneic and autologous HSCT. The transplant teams density - TTD (number of transplant teams per 1 million inhabi-tants) was also calculated. The numerical values of HDI, LPI and CPI in 2010 we obtained from the official websites of the United Nations Development Programme, the Legatum Institute and Transparency International.
Statistical processing of the obtained data, correlation and comparative analysis performed by the software Statistica 10.0 (StatSoft Inc., USA).
Results. The investigated indicators fluctuated in a wide range: total TR - from 11,34 to 845,1; TR for allogenic HSCT - from 0 to 433,1; TR for autologous HSCT - from 10,68 to 422,7; TTD - from 0,04 to 3,1; HDI - from 0,643 to 0,940; LPI - from 1 to 92; CPI - from 2,1 to 9,3. The statistically significant correlations (p≤0,05) were established between TR (to-tal, for allogenic and autologous HSCT) and TTD (r = 0,76; 0,52 and 0,81), HDI (r = 0,84; 0,66 and 0,85), LPI (r = -0,81; -0,70 and -0,82) and CPI (r = 0,74; 0,57 and 0,73). The comparative analysis showed statistically significant regional differences. Mean values (M ± σ) of the total TR (478.18 ± 183.98), TR for allogenic (183.21 ± 108.83) and autologous HSCT (294.16 ± 96.11) of the WE countries significantly exceeded the similar indices of others regions: CEE (242,30±154,04; 77,73±64,79 і 164,57±95,99 ); СIS (52,42±48,85; 13,17±12,32 and 39,24±37,08) and EM/А (81,46±40,06; 40,63±22,77 and 40,83±24,60). Мean values (M ± σ) of the TTD (1,24 ± 0,58), HDI (0,88 ± 0,04), LPI (18,84 ± 18,21) and CPI (7,26 ± 1,76) of the WE countries also differed significantly from similar indicators of other regions: CEE (0,61±0,32; 0,80±0,05; 39,67±13,63 and 4,53±1,00); СIS (0,12±0,09; 0,77±0,03; 62,00±7,55 and 2,33±0,21) and ЕM/А (0,16±0,14; 0,73±0,05; 70,29±16,92 and 3,69±1,11). No statistically significant differences found between the CIS and EM/A countries in any of the studied indicators.
Conclusion. The development of HSCT and its infrastructure in the countries of Europe and EM/A is disproportionate due to significant differences in the levels of their socio-economic development. TR (total, for allogenic and autologous HSCT) are associated with indicators of TTD, HDI, LPI and CPI. The transplant activity and the infrastructure associated with HSCT are concentrated in the WE countries, which have a higher rating of socio-economic development and also have a significantly lower level of corruption according to HDI, LPI and CPI, compared to the CEE regions, CIS and ЕМ/A. These data can be useful for planning and forecasting the development of HSCT in Ukraine.

Цель. Проанализировать состояние трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) и региональные особенности трансплантационной активности в регионах Европы (Западная Европа (ЗЕ), Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), Содружество Независимых Государств (СНГ)) и Вос-точном Середиземноморье/Африке (ВС/А) в зависимости от показателей социально-экономического развития (индекс человеческого развития (ИЧР), индекс процветания института Легатум (ИПИЛ)) и индекса восприятия коррупции (ІВК).
Материалы и методы. В исследовании были использованы опубликованные данные (The EBMT activity survey: 1990-2010, JR Passweg et al.) о числе трансплантационных команд и количества ТГСК, выполненных в 45 странах Европы и ВС/А в 2010 году. Данные о численности населения в этих странах были получены с официальных сайтов Всемирного банка и ВОЗ. На основе этих данных нами были рассчитаны для всех стран уровни трансплантационной активности - УТА (количество ТГСК на10 млн населения): общие, для аллогенных и аутологичних ТГСК. Также была рассчитана плотность трансплантационных команд - ПТК (количество трансплантационных команд на 1 млн населения). Числовые значения ИЧР, ИПИЛ и ИВК за 2010 год получены нами с официальных сайтов Программы развития Организации Объединенных Наций, Института Легатум и Трансперенси Інтернешенел. Статистичнеская обработка полученных данных, корреляционный и сравнительный анализ выполнены с помощью программного обеспечения Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США).
Результаты. Исследуемые показатели колебались в широком диапазоне: общие УТА - от 11,34 до 845,1; УТА для аллогенных ТГСК - от 0 до 433,1; УТА для аутологичных ТГСК – от 10,68 до 422,7; ПТК - от 0,04 до 3,1; ИЧР - от 0,643 до 0,940; ИПИЛ - от 1 до 92; ИВК - от 2,1 до 9,3. Получены статистически зна-чимые корреляции (р≤0,05) между УТА (общим, для аллогенных и аутологичных ТГСК) и показателями ПТК (r = 0,76; 0,52 и 0,81), ИЧР (r = 0,84; 0,66 и 0,85), ИПИЛ (r = -0,81; -0,70 и -0,82), ИВК (r = 0,74; 0,57 и 0,73). Сравнительный анализ показал статистически значимые региональные отличия. Cредние значения (М±σ) общего УТА (478,18±183,98), УТА для аллогенных (183,21±108,83) и аутологичных ТГСК (294,16±96,11) стран ЗЕ достоверно превышали соответствующие показатели других регионов: ЦВЕ (242,30±154,04; 77,73±64,79 и 164,57±95,99 ); СНГ (52,42±48,85; 13,17±12,32 и 39,24±37,08) и ВС/А (81,46±40,06; 40,63±22,77 и 40,83±24,60). Cредние значения (М±σ) ПТК (1,24±0,58), ИЧР (0,88±0,04), ИПИЛ (18,84±18,21) и ИВК (7,26±1,76) стран ЗЕ также значительно отличались от аналогичных показателей других регио-нов: ЦВЕ (0,61±0,32; 0,80±0,05; 39,67±13,63 и 4,53±1,00); СНГ (0,12±0,09; 0,77±0,03; 62,00±7,55 и 2,33±0,21) и ВС/А (0,16±0,14; 0,73±0,05; 70,29±16,92 и 3,69±1,11). Не установлено статистически значимых отличий между странами СНГ и ВС/А ни по одному из исследуемых показателей.
Выводы. Развитие ТГСК и инфраструктуры, связанной с ТГСК в странах Европы и ВС/А, носит диспропорциональный характер, обусловленный существенными отличиями в уровнях их социально-экономического развития. УТА (общие, для аллогенных и аутологичных ТГСК) ассоциированы с показателями ПТК, ИЧР, ИПИЛ И ИВК. Трансплантационная активность и инфраструктура, связанная с ТГСК, сконцентрирована в странах ЗЕ, которые занимают высшие рейтинговые места по уровню социально-экономического развития и имеют значительно меньший уровень коррупции в соответствии с ИЧР, ИПИЛ и ИВК, в сравнении с регионами ЦВЕ, СНГ и ВС/А. Эти данные могут быть полезны для планирования и прогнозирования развития ТГСК в Украине.

№ 1, 2018 стор. 57 - 67


Переглянути у форматі pdf

В. І. Хоменко
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЄВРОПІ ТА СХІДНОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї/АФРИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”