EnglishНа русском

КЛІНІЧНО ЗНАЧИМІ ЗМІНИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ, CLINICALLY SIGNIFICANT CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION, КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА | Н. О. Перцева, N. O. Pertseva, Н. О. Перцева ,Л. О. Хрустальова, L. O. Khrustaleva, Л. О. Хрусталева | Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина № 1, 2018

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2018 стор. 20 - 27

Назад

УДК: 616.127-005.8-089.5.036+159.9.072.5

Н. О. ПерцеваДержавний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. ДніпроЛ. О. ХрустальоваДержавний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро

КЛІНІЧНО ЗНАЧИМІ ЗМІНИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ

N. O. PertsevaState institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, the city of DniproL. O. KhrustalevaState institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, the city of Dnipro

CLINICALLY SIGNIFICANT CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION

Н. О. ПерцеваГосударственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. ДнепрЛ. О. ХрусталеваГосударственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

Мета роботи – оцінка клінічно значимих змін якості життя (яж) хворих на ішемічну хворобу серця (іхс) після реваскуляризації міокарду порівняно з медикаментозною терапією.
Матеріали і методи дослідження. У дослідження було включено 215 хворих на ішемічну хворобу серця, яким проводилася оцінка якості життя за Сіетлським опитувальником (SAQ). Пацієнтів було розподіллено на три групи: хворі, яким проводилося аортокорона-рне шунтування (АКШ); хворі, яким проводилося стентування коронарних артерій (СКА) та група медикаментозної терапії.
Результати. Оцінка результатів обстеження за шкалами Сіетлського опитувальника з використанням критеріїв клінічно значимої різниці показала, що хворі групи СКА мали клінічно значиме поліпшення в межах кожного домену SAQ: через 3 місяці після лікування за всіма шкалами у 60,0 % обстежених, через рік – у 80,0 %. Через 1 рік частка хворих з клі-нічно значущими поліпшеннями за всіма шкалами SAQ склала у групі СКА 81,9 %, у групі АКШ 32,9 % (р<0,001).
Висновки. Клінічно значуще покращення ЯЖ виступає вагомим аргументом на користь виконання стентування коронарних артерій (пріоритетна стратегія лікування) або АКШ у пацієнтів, хворих на ІХС.

The goal of the study was to evaluate clinically significant changes in the quality of life (QOL) in patients with coronary heart disease (CHD) after myocardial revascularization compared with drug therapy.
Materials and methods of research. The study included 215 patients with coronary heart disease who underwent a quality of life assessment according to the Seattle questionnaire (SAQ). Patients were divided into three groups: patients undergo-ing aortocoronary bypass surgery (CABG); patients who underwent stenting of the coronary arteries (SCA) and a group of drug therapy.
Results. Evaluation of the results of the survey on the scales of the Seattle questionnaire using the criteria of clinically significant difference showed that the patients of the SCA group had clinically significant improvement within each SAQ domain: in 3 months after treatment on all scales in 60.0% of the examined, in a year - in 80, 0%. After 1 year, the propor-tion of patients with clinically significant improvements in all SAQ scales was 81.9% in the SCA group, 32.9% in the CABG (p<0.001).
Conclusions. Clinically significant improvement of QOL is a weighty argument in favor of coronary artery stenting (a priority treatment strategy) or CABG in patients with ischemic heart disease.


Цель работы - оценка клинически значимых изменений качества жизни (КЖ) больных ишемической болез-нью сердца (ИБС) после реваскуляризации миокарда по сравнению с медикаментозной терапией.
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 215 больных ишемической болезнью сердца, у которых проводилась оценка качества жизни по Сиэтлскому опроснику (SAQ). Пациентов разде-лили на три группы: больные, которым проводилось аортокоронарное шунтирование (АКШ); больные, которым проводилось стентирование коронарных артерий (СКА) и группа медикаментозной терапии.
Результаты. Оценка результатов обследования по шкалам Сиэтлского опросника с использованием кри-териев клинически значимой разницы показала, что больные группы СКА имели клинически значимое улуч-шение в пределах каждого домена SAQ: через 3 месяца после лечения по всем шкалам у 60,0% обследованных, через год - в 80,0 %. Через 1 год доля больных с клинически значимыми улучшениями по всем шкалам SAQ составила в группе СКА 81,9 %, в группе АКШ 32,9 % (р<0,001).
Выводы. Клинически значимое улучшение КЖ выступает весомым аргументом в пользу выполнения стен-тирования коронарных артерий (приоритетная стратегия лечения) или АКШ у пациентов с ИБС.

№ 1, 2018 стор. 20 - 27


Переглянути у форматі pdf

Н. О. Перцева, Л. О. Хрустальова
КЛІНІЧНО ЗНАЧИМІ ЗМІНИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”