EnglishНа русском

ВИКОРИСТАННЯ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ, В ЇХ КОМПЛЕКСНОМУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОМУ СУПРОВОДІ, USING AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY MEN, SUFFERIND PARANOID SCHIZOPHRENIA, IN THEIR INTEGRATED PSYCHOSOCIAL SUPPORT | О. В. Безсмертний, A. V. Bessmertniy | Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина № 1-2, 2015

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1-2, 2015 стор. 97 - 107

Назад

УДК: 159.9 – 008.46 – 06:616.895.8]:615.851

О. В. БезсмертнийХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра сексології та медичної психології, Харків, Україна

ВИКОРИСТАННЯ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ, В ЇХ КОМПЛЕКСНОМУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОМУ СУПРОВОДІ

A. V. BessmertniyKharkov Medical academy of postgraduate education, Department of sexology and medical psychology, Kharkov, Ukraine

USING AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY MEN, SUFFERIND PARANOID SCHIZOPHRENIA, IN THEIR INTEGRATED PSYCHOSOCIAL SUPPORT

Наведено вирішення завдання медичної психології, що полягає у створенні методики модального аналізу хроно-динамічних особливостей автобіографічної пам’яті (АБП) чоловіків хворих на параноїдну шизофренію (ПШ) і розробці системи психосоціального супроводу (ПС). Підкреслено, що особливе місце в автобіографічних спогадах пацієнтів займає інформація про пережите в психозі. Тому, на підґрунті оцінки феноменології відображення в свідомості значущих подій, що протікають в часі, і особливостей патоперсонологіі, запропоновано новий підхід до ПС хворих ПШ. Запропоновані заходи спрямовані на оптимізацію психічного стану, ставлення до своєї хвороби, визначення індивідуальних та сімейних ресурсів, поліпшення пристосувальних можливостей хворої особи і її близького оточення. Запропоновану систему впроваджено в практику. Показано її ефективність на катамнестичному етапі в більшості клінічних
випадків.

In the rationale and solution of the problem of medical psychology, which is to provide a method of modal analysis chrono-dynamic features of autobiographical memory (ABM) in patients with paranoid schizophrenia and development on their basis of psychosocial support (PS). Pointed out that a special place in his ABM of these patients takes information about their experiences in psychosis. Based on the evaluation of phenomenology reflected in the minds of significant events occurring in time, especially pathopersonology first created a new approach to psychrehabilitation. On the basis of summarizing the results justified and developed an in-tegrated PS for patients with paranoid schizophrenia. The proposed measures are aimed at optimizing the mental state, attitude to his illness, the definition of individual and family resources; improve the adaptive capacity of the patient and his inner circle. This system has been put into practice, has shown efficacy in the follow-up stage in most clinical cases.

Представлено решение актуальной задачи медицинской психологии, заключающаяся в создании методики модального анализа хронодинамических особенностей автобиографической памяти (АБП) больных параноидной шизофренией (ПШ) и разработке на их основе системы психосоциального сопровождения (ПС). Особое место в АБП пациентов занимает информация о пережитом в психозе и возможности их самодескрипции. На основе оценки феноменологии отражения в сознании значимых событий, протекающих во времени, и особенностей патоперсонологии создан подход в психореабилитации при ПШ, сочетающий комплексное психодиагностическое, психообразовательное, психокоррекционное влияние, основанное на возможностях АБП как адаптивных свойств социального функционирования персоны. Обобщение результатов позволило разработать ПС для оптимизации психического состояния, отношения к болезни, определения индивидуальных, семейных ресурсов, улучшения приспособительных возможностей пациента и его близкого окружения. Система показала эффективность в большинстве случаев.

№ 1-2, 2015 стор. 97 - 107


Переглянути у форматі pdf

О. В. Безсмертний
ВИКОРИСТАННЯ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ, В ЇХ КОМПЛЕКСНОМУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОМУ СУПРОВОДІ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”