English • На русском

МОДИФІКАЦІЯ ТЕСТУ ТРИВОЖНОСТІ Р. ТЕММЛ, М. ДОРКІ, В. АМЕН (МЕТОДИКА «ОБЕРИ ПОТРІБНЕ ОБЛИЧЧЯ») ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, THE TEST OF ANXIETY R. TEMML, M. DORKI, V. UMEN (METHODOLOGY «CHOOSE A NECESSARY PERSON») MODIFICATION FOR DEEP RESEARCH OF PRESCHOOL-AGE THE CHILDREN, МОДИФИКАЦИЯ ТЕСТА ТРЕВОЖНОСТИ Р. ТЕММЛ, М. ДОРКИ, В. АМЕН (МЕТОДИКА «ВЫБЕРИ НУЖНОЕ ЛИЦО») ДЛЯ УГЛУБЛЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА | Б. В. Михайлов, B. V. Mykhaylov, Б. В. Михайлов ,Н. М. Колеснік, N. M. Kolesnik, Н. М. Колесник | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 2, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 2, 2016 стор. 41 - 48

Назад

УДК: 159.922.6

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїН. М. КолеснікХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

МОДИФІКАЦІЯ ТЕСТУ ТРИВОЖНОСТІ Р. ТЕММЛ, М. ДОРКІ, В. АМЕН (МЕТОДИКА «ОБЕРИ ПОТРІБНЕ ОБЛИЧЧЯ») ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

B. V. MykhaylovKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department psychotherapyN. M. KolesnikKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department psychotherapy

THE TEST OF ANXIETY R. TEMML, M. DORKI, V. UMEN (METHODOLOGY «CHOOSE A NECESSARY PERSON») MODIFICATION FOR DEEP RESEARCH OF PRESCHOOL-AGE THE CHILDREN

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииН. М. КолесникХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

МОДИФИКАЦИЯ ТЕСТА ТРЕВОЖНОСТИ Р. ТЕММЛ, М. ДОРКИ, В. АМЕН (МЕТОДИКА «ВЫБЕРИ НУЖНОЕ ЛИЦО») ДЛЯ УГЛУБЛЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Запропонована модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен (методика «Обери потрібне обличчя») для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку. Необхідність даної модифікації зумовлена відсутністю психодіагностичної методики прямого виміру рівня тривожності у дітей дошкільного віку. Запропоновано модифікувати експериментальний матеріал, змінивши кількість рисунків з 14 на 15; ввести зміни до кількісного та якісного аналізу та додати розділ «Рекомендації учасникам виховного процесу». Модифікація тесту дозволить аналізувати процеси первинної та вторинної соціалізації, формування самооцінки дитини, їх динаміку змін та виявляти мішені психокорекційної роботи практичних психологів, аналізувати якість батьківсько-виховательскіх методів та надати рекомендації учасникам виховного процесу.

In this article the offered modification of test of anxiety R. Temml, М. Dorki, V. Umеn (methodology «Choose a necessary person») for deep research of anxiety of preschool-age the children. The necessity of this modification is conditioned by absence of psychodiagnostic methodologies directed measuring of level of anxiety for the children of preschool-age. It is suggested to modify experimental material, changing the number of figures from 14 to 15; chancing the quantitative and quality analyses and to add the division of «Recommending the participants of educator process». Modification of test allows to analyses processes of primary and secondary socialization, forming of self-appraisal of child, their dynamics of changes and to educe the targets of psychodiagnostic work of practical psychologists, to analyses quality of paternal-educator methods and to give to recommending the participants of educator process.
Предложена модификация теста тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен (методика «Выбери нужное лицо») для углубленного исследования тревожности у детей дошкольного возраста. Необходимость данной модификации обусловлена отсутствием психодиагностических методик прямого измерения уровня тревожности у детей дошкольного возраста. Предложено модифицировать экспериментальный материал, изменив количество рисунков с 14 на 15; внести изменения в количественный и качественный анализ и добавить раздел «Рекомендации участникам воспитательного процесса». Модификация теста позволит анализировать процессы первичной и вторичной социализации, формирования самооценки ребенка, их динамику изменений и выявить мишени психокоррекционой работы практических психологов, анализировать качество родительско-воспитательских методов и предоставить рекомендации участникам воспитательного процесса.

№ 2, 2016 стор. 41 - 48


Переглянути у форматі pdf

Б. В. Михайлов, Н. М. Колеснік
МОДИФІКАЦІЯ ТЕСТУ ТРИВОЖНОСТІ Р. ТЕММЛ, М. ДОРКІ, В. АМЕН (МЕТОДИКА «ОБЕРИ ПОТРІБНЕ ОБЛИЧЧЯ») ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”