English • На русском

RECONSTRUCTIVE THERAPY OF POSTTRAUMAYIC STRESS DISORDER, WICH IS USED IN THE MILITARY AT THE SANATORIUM STAGE, ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ | B. V. Mykhaylov, Б. В. Михайлов, Б. В. Михайлов ,A. I. Serdiuk, О. І. Сердюк, А. И. Сердюк ,M. E. Vodka, М. Є. Водка, М. Е. Водка ,T. A. Alieva, Т. А. Алієва, Т. А. Алиева ,I. D. Vashkite, І. Д. Вашкіте, И. Д. Вашките | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 2, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 2, 2016 стор. 5 - 11

Назад

УДК: 616.891.6-092: 616.8-085.851

B. V. MykhaylovKharkov Medical Academy of Postgraduate EducationA. I. SerdiukClinical sanatorium «Berezovskije Vody Resort»M. E. VodkaInternational Charity Fund «Alexander Feldman Fund»T. A. AlievaKharkov Medical Academy of Postgraduate EducationI. D. VashkiteKharkov Medical Academy of Postgraduate Education

RECONSTRUCTIVE THERAPY OF POSTTRAUMAYIC STRESS DISORDER, WICH IS USED IN THE MILITARY AT THE SANATORIUM STAGE

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освітиО. І. СердюкКлінічний санаторій «Березівські мінеральні води»М. Є. ВодкаМіжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана»Т. А. АлієваХарківська медична академія післядипломної освітиІ. Д. ВашкітеХарківська медична академія післядипломної освіти

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образованияА. И. СердюкКлинический санаторий «Березовские минеральные воды»М. Е. ВодкаМеждународный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана»Т. А. АлиеваХарьковская медицинская академия последипломного образованияИ. Д. ВашкитеХарьковская медицинская академия последипломного образования

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ

The aim of the study is to apply restorative psychotherapy to post-traumatic stress disorders, among military personnel at the sanatorium stage. Маterials and methods. Comprehensive psychosocial rehabilitation of 375 combatants was exercised during the joined program of Feldman Ecopark Center of psychosocial rehabilitation for children and adolescents, Department of Psychotherapy of the Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education (KMAPE) and clinical sanatorium «Berezovskije Vody Resort» during years 2015 – 2016. Results. Attention is paid to historical background of various mental disorders and behavior of psychogenic origin, particularly to post-traumatic stress disorder. The paper approaches problems of defi nition, etiology and pathogenesis, primary diagnosis of PTSD among the demobilized members of the antiterrorist operation in sanatorium rehabilitation. The emphasis is placed on the basic groups (clusters) of neurotic, pathological personality and psychopathological symptoms of this group of patients. Attention is paid to medical and psychological rehabilitation of demobilized members of the antiterrorist operation in sanatorium conditions, especially to new and innovative approaches to the problem and new forms of intervention including EAP at the premises of Feldman Ecopark Center of psychosocial rehabilitation for children and adolescents. Conclusions. PTSD is a growing concern among combat veterans. We recognize the need for new and innovative approaches to the problem and try to turn to new forms of intervention including EAP.

Мета дослідження - застосування відновної психотерапії посттравматичних стресових розладів, у військовослужбовців на санаторно-курортному етапі. Матеріали та методи. Всебічна психосоціальна реабілітація 375 військовослужбовців була проведена під час спільної програми Центру психосоціальної реабілітації дітей та підлітків Фельдман Екопарк (Feldman Ecopark), факультету психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти (КМАПО) та клінічного санаторію «Березовські води» протягом 2015 – 2016 рр. Результати. Приділяється увага історичному екскурсу в питання виникнення різних розладів психіки та поведінки психогенного походження, зокрема посттравматичного стресового розладу. Розглядаються визначення, етіологія і патогенез, первинна діагностика посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, що знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах. Виділено основні групи (кластери) невротичних, патоперсонологічних і психопатологічних проявів у цього контингенту хворих. Приділено увагу медико-психологічній реабілітації демобілізованих учасників АТО в санаторно-курортних умовах, особливо новаторським підходам до проблеми і до нових форм втручання, включаючи іпотерапію, на базі Центру психосоціальної реабілітації дітей та підлітків «Фельдман Екопарк». Висновки. ПТСР викликає все більше занепокоєння у ветеранів бойових дій. Ми визнаємо необхідність нових і новаторських підходів до проблеми і намагаємося звернутися до нових форм втручання, включаючи EAP. Цель исследования – применение восстановительной психотерапии посттравматических стрессовых расстройств, у военнослужащих на санаторно-курортном этапе. Материалы и методы. Всесторонняя психосоциальная реабилитация 375 военнослужащих была проведена во время совместной программы Центра психосоциальной реабилитации детей и подростков Фельдман Экопарк (Feldman Ecopark), факультета психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования (КМАПО) и клинического санатория «Березовские воды» в течение 2015 – 2016 гг. Результаты. Уделяется внимание историческому экскурсу в вопрос возникновения различных расстройств психики и поведения психогенного происхождения, в частности, посттравматического стрессового расстройства. Рассматриваются определение, этиология и патогенез, первичная диагностика посттравматического стрессового расстройства у демобилизованных участников АТО, находящихся на реабилитации в санаторно-курортных условиях. Выделены основные группы (кластеры) невротических, патоперсонологических и психопатологических проявлений у данного контингента больных. Уделено внимание медико-психологической реабилитации демобилизованных участников АТО в санаторно-курортных условиях, особенно новаторским подходам к проблеме и к новым формам вмешательства, включая иппотерапию, на базе Центра психосоциальной реабилитации детей и подростков «Фельдман Экопарк». Выводы. ПТСР вызывает все большую озабоченность у ветеранов боевых действий. Мы признаем необходимость новых и новаторских подходов к проблеме и пытаемся обратиться к новым формам вмешательства, включая EAP.

№ 2, 2016 стор. 5 - 11


Переглянути у форматі pdf

B. V. Mykhaylov, A. I. Serdiuk, M. E. Vodka, T. A. Alieva, I. D. Vashkite
RECONSTRUCTIVE THERAPY OF POSTTRAUMAYIC STRESS DISORDER, WICH IS USED IN THE MILITARY AT THE SANATORIUM STAGE


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”