English • На русском

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ФЛОСІН І ПРОСТАМОЛ УНО В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ БАКТЕРІАЛЬНИМ ПРОСТАТИТОМ І ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 1 СТУПЕНЮ, EXPERIENCE OF FLOSIN AND PROSTAMOL UNO DRUGS ADMINISTRATION IN COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS AND FIRST DEGREE HYPERPLASIA OF PROSTATIC GLAND, ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ФЛОСИН И ПРОСТАМОЛ УНО В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ И ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 1 СТЕПЕНИ | Ю. І. Засєда, Yu. I. Zaseda, Ю. И. Заседа ,Р. І. Солом

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2016 стор. 30 - 34

Назад

УДК: 613.8

Ю. І. Засєдак.м.н., ТОВ «Клініка «Мужскоє здоровьє»Р. І. Солом'янийТОВ «Клініка «Мужскоє здоровьє»

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ФЛОСІН І ПРОСТАМОЛ УНО В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ БАКТЕРІАЛЬНИМ ПРОСТАТИТОМ І ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 1 СТУПЕНЮ

Yu. I. Zasedacandidate of medical sciences, Clinical unit “Men’s health” (Muzhskoe zdorovie)R. I. SolomianyiClinical unit “Men’s health” (Muzhskoe zdorovie)

EXPERIENCE OF FLOSIN AND PROSTAMOL UNO DRUGS ADMINISTRATION IN COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS AND FIRST DEGREE HYPERPLASIA OF PROSTATIC GLAND

Ю. И. Заседак.м.н., ООО «Клиника «Мужское здоровье»Р. И. СоломенныйООО «Клиника «Мужское здоровье»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ФЛОСИН И ПРОСТАМОЛ УНО В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ И ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 1 СТЕПЕНИ

Мета дослідження. Вивчити ефективність комбінованого лікування препаратами Флосін, Простамол Уно в комбінації зі стандартним лікуванням (антибактеріальна терапія в поєднанні з масажем передміхурової залози) в порівнянні з виключним використанням антибіотиків в поєднанні з масажем передміхурової залози у пацієнтів середнього віку з хронічним бактеріальним простатитом. Матеріали і методи. У дослідження було включено 100 пацієнтів різних вікових груп з діагностованим хронічним бактеріальним простатитом, гіперплазією передміхурової залози першого ступеню. І-ша група – комбіноване лікування Флосіном, Простамолом Уно і проведення антибактеріальної терапії в поєднанні з масажем передміхурової залози (50 пацієнтів); ІІ група - з використанням антибіотика Левофлоксацину 750 мг в поєднанні з масажем передміхурової залози (50 пацієнтів). Результати. При проведенні дослідження, в основній групі лікування було відзначено повне зникнення клінічних симптомів, більш швидке одужання і мінімальні шанси на розвиток рецидивів, в порівнянні з контрольною групою, де було відзначено часткове зникнення симптомів і більш швидке настання рецидивів. При застосуванні комбінованої терапії було відзначено - збільшення об’ємної швидкості сечовипускання і зменшення часу сечовипускання; зменшення об’єму передміхурової залози в середньому на 26,5% при значній однорідності тканини передміхурової залози; нормалізація кількості лейкоцитів в секреті передміхурової залози до 1 - 3 в полі зору була відзначена у 72% пацієнтів основної групи. і 54% - контрольної групи. Висновки. Було встановлено, що застосування таких препаратів, як Флосін і Простамол Уно в поєднанні з антибактеріальною терапією і масажем передміхурової залози є більш ефективним і результативним у порівнянні з антибактеріальною терапією з масажем передміхурової залози,а також зменшує ризик розвитку рецидивів і приводить до швидкого поліпшення самопочуття пацієнтів, та результатів лабораторних та інструментальних методів досліджень.

Цель исследования. Изучить эффективность комбинированного лечения препаратами Флосин, Простамол Уно в комбинации со стандартным лечением (антибактериальная терапия в сочетании с массажем предстательной железы) по сравнению с использованием антибиотиков в сочетании с массажем предстательной железы у пациентов среднего возраста с хроническим бактериальным простатитом. Материалы и методы. В исследование было включено 100 пациентов различных возрастных групп с диагностированным хроническим бактериальным простатитом, гиперплазией предстательной железы первой степени. I-я группа - комбинированное лечение Флосином, Простамолом Уно и проведения антибактериальной терапии в сочетании с массажем предстательной железы (50 пациентов) II группа - с использованием антибиотика Левофлоксацина 750 мг в сочетании с массажем предстательной железы (50 пациентов). Результаты. При проведении исследования, в основной группе лечения было отмечено полное исчезновение клинических симптомов, более быстрое выздоровление и минимальные шансы на развитие рецидивов, по сравнению с контрольной группой, где было отмечено частичное исчезновение симптомов и более быстрое наступление рецидивов. При применении комбинированной терапии было отмечено - увеличение объемной скорости мочеиспускания и уменьшение времени мочеиспускания; уменьшение объема предстательной железы в среднем на 26,5% при значительной однородности ткани предстательной железы; нормализация количества лейкоцитов в секрете предстательной железы до 1 - 3 в поле зрения была отмечена у 72% пациентов основной группы. и 54% - контрольной группы. Выводы. Было установлено, что применение таких препаратов, как Флосин и Простамол Уно в сочетании с антибактериальной терапией и массажем предстательной железы является более эффективным и результативным по сравнению с антибактериальной терапией с массажем предстательной железы, а также уменьшает риск развития рецидивов и приводит к быстрому улучшению самочувствия пациентов и результатов лабораторных и инструментальных методов исследований.

Aim of the study is to determine the eff ectiveness of combined treatment with Flosin, Prostamol Uno in combination with standard treatment (antibacterial therapy in combination with prostate massage) compared with the use of antibiotics in combination with prostate massage in middle-aged patients with chronic bacterial prostatitis. Materials and methods. The study included 100 patients of diff erent age groups with diagnosed chronic bacterial prostatitis, prostatic hyperplasia of the fi rst degree. Group I - combined treatment with Flosin, Prostamol Uno and antibiotic therapy in combination with prostate massage (50 patients). Group II - using the antibiotic Levofloxacin 750 mg in combination with prostate massage (50 patients). Results. During the study, the main treatment group featured complete disappearance of clinical symptoms, faster recovery and minimal chances of relapse, as compared with the control group, where partial disappearance of symptoms and faster occurrence of relapses were noted. When combined therapy was used, an increase in the volumetric rate of urination and a decrease in the time of urination was noted, as well as decrease in the volume of the prostate gland on average by 26.5% with a signifi cant homogeneity of the prostate gland tissue and normalization of the number of leukocytes in the secretion of the prostate to 1 - 3 was noted in 72% of patients in the main group, and 54% in the control group. Conclusions. It was found that the use of such drugs as Flosin and Prostamol Uno in combination with antibacterial therapy and prostate massage is more eff ective than antibacterial therapy with prostate massage, and it also reduces the risk of relapse and leads to rapid improvement in the well-being of patients and better results of laboratory and instrumental research methods.

№ 1, 2016 стор. 30 - 34


Переглянути у форматі pdf

Ю. І. Засєда, Р. І. Солом'яний
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ФЛОСІН І ПРОСТАМОЛ УНО В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ БАКТЕРІАЛЬНИМ ПРОСТАТИТОМ І ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 1 СТУПЕНЮ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”