English • На русском

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ХІМІЧНОЇ ТА НЕХІМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ, CHARACTER STUDY OF CHEMICAL AND NONCHEMICAL ADDICTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH THE NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | Є. М. Харченко, E. N. Kharchenko ,Т. В. Синіцька, T. V. Sinitskaya ,О. В. Чернишов, A. V. Chernyshev | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1-2, 2015

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1-2, 2015 стор. 92 - 96

Назад

УДК: 544.634-039.6

Є. М. ХарченкоОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології, Одесса, УкраїнаТ. В. СиніцькаОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології, Одесса, УкраїнаО. В. ЧернишовОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології, Одесса, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ХІМІЧНОЇ ТА НЕХІМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

E. N. KharchenkoOdessa national medical university, department of social helping, general and medical psychology, Odessa, UkraineT. V. SinitskayaOdessa national medical university, department of social helping, general and medical psychology, Odessa, UkraineA. V. ChernyshevOdessa national medical university, department of social helping, general and medical psychology, Odessa, Ukraine

CHARACTER STUDY OF CHEMICAL AND NONCHEMICAL ADDICTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH THE NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS

В статті представлено результати дослідження трьох груп підлітків, які страждають на соматоформні вегетативні розлади, невротичні, пов’язані зі стресом розлади, афективні розлади настрою щодо розподілу досліджених за хімічною та нехімічною поведінкою. Проведене дослідження дозволило виявити, що серед видів нехімічної залежної поведінки в досліджених трьох груп превалювала Інтернет-залежність, серед хімічних адикцій в досліджуваних найчастіше зустрічалась нікотинова залежність.

В статье приведены результаты исследования трех групп подростков, страдающих соматоформными вегетативными расстройствами, невротическими, связанными со стрессом расстройствами, аффективными расстройствами настроения при распределении обследованных по химическому и нехимическому поведению. Проведенное исследование позволило выявить, что среди видов нехимического зависимого поведения в исследованных трех группах превалировала Интернет-зависимость, среди химических аддикций чаще всего встречалась никотиновая зависимость.

The presents the results of the study three groups of adolescents with somatoform vegetative disorders, neurotic, stress-related disorders, and affective mood disorders studied the distribution of chemical and nonchem-ical behavior. The study revealed that among the non-chemical forms of addictive behavior in the studied three groups of Internet addiction prevalent among chemical addiction in the test is most common nicotine dependence.

№ 1-2, 2015 стор. 92 - 96


Переглянути у форматі pdf

Є. М. Харченко, Т. В. Синіцька, О. В. Чернишов
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ХІМІЧНОЇ ТА НЕХІМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”